Hensikten med møtene er ikke alltid å konkludere, men diskutere og utveksle synspunkter som bidrar til gjensidig forståelse og erfaringsutveksling. Les mer om NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere her! I forståelse med DSB, refererer vi kort noen av konklusjonene Forum for sikkerhetsrådgivere noterte seg etter møtet:     

  • Gass- og trykkbeholdere. Problematikk rundt denne avfallsfraksjonen er gjentakende tema.

NFFA-veilederen 2023-2025 gir en del anvisninger som ble vurdert nyttige for håndteringen (7261 Gasser i trykkbeholdere). Det ble fra forumets side uttrykt at svært mange ukjente gasstyper finnes i samfunnet, og at lystgass er økende fraksjon på avfallsmottakene. DSB konstaterte med tilfredshet at gass- og trykkbeholdere kommer inn i avfallskjeden og ikke blir gjenstand for ukjent disponering. DSB er imidlertid kjent med at bruken av lystgass er økende, og kunne bekrefte at denne gassen er oksiderende og dermed farlig gods/avfall. For å konstatere om en gass er miljøfarlig eller ikke, må man nødvendigvis konsultere Avfallsforskriften, og å adressere problematikk i sammenhengen til Miljødirektoratet. I trykksatt tilstand kan en beholder være farlig gods. Det er viktig grundig å sette seg inn i hva merkingen på beholderen gir av informasjon, understreket DSB.

  • Hvem har ansvaret for å ta imot ammunisjon og sprengstoff som ukontrollert kommer inn på et avfallsmottak?

Medlemmer av Forum for sikkerhetsrådgivere refererte til DSB at lokalt politi flere steder ikke lenger ønsker å involvere seg. Dette medfører betydelige utfordringer, og man kan ikke bortse fra at lite ønskelige løsninger tvinger seg fram. Det er påpekt visstnok i over 30 år – uten egentlig dokumentasjon – at det er politiets ansvar å tilse destruksjon. Men nå er altså dette ansvaret på vikende front, synes det som. Er ikke politiet bevisst sitt ansvar, ble det spurt. DSB anbefalte NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere å adressere Politidirektoratet som rette vedkommende myndighet, og be direktoratet eventuelt instruere politidistriktene. Dette vil nå bli gjort fra NFFAs side.

  • Initiativ om multilaterale avtaleforhold.

Forumet spilte inn idéen til DSB. Bakgrunnen er behovet for løsninger som er felles for de Skandinaviske landene. Ett av flere eksempler er bruk av avkappede IBC’er med pallehette på toppen til bruk under transport av farlig avfall på tvers av landegrensene (f.eks. 7051 Maling, lim og lakk i bokser og spann). NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere ønsket at DSB diskuterte slike fellesnordiske tilpasninger av transportregelverket med sine nordiske kolleger med tanke på harmonisering. DSB imøtekom forumets innspill. DSB bekreftet at det i dag finnes ulike lempelser og tilpasninger i hvert nordisk land. Forum for sikkerhetsrådgivere vil nå utarbeide et saksframlegg som DSB kan bruke ved første anledning. Møtene blant de nordiske direktoratene er hvert andre år, men DSB åpnet for å spille inn temaet uavhengig av denne møtefrekvensen.

  • Transportdokumenter / deklarasjonsskjema.

Bakgrunnen for dette diskusjonstemaet var at § 12 åpner for å bruke elektronisk avfallsdeklarasjonsskjema som transportdokument. Spørsmålet var om dette kun gjelder for mengder opp til 500 kg? Dersom en sjåfør har med flere fraksjoner (d.v.s. flere deklareringsskjemaer), holder disse da som «transportdokumenter» eller må det utarbeides et samledokument i tråd med Kap. 5.4 i ADR? Det ble henvist til at det i enkelte deler av bransjen råder usikkerhet om dette forholdet.

DSB klargjorde at det er summen av mengdene som gjelder. Det er ikke krav i ADR om spesielt skjema (konf.  ADR kap. 5.4) Ved mer enn 500 kg er ett samledokument nok under forutsetning av at alle nødvendige opplysninger iht ADR 5.4 er oppgitt.

Det ble videre henvist til at Vegvesenet mener orangemerking av kjøretøyet forutsetter at det er full ADR-transport som foregår. DSB mener Vegvesenets forutsetning er feil og ikke gir hjemmel for avvik. Regelverket gir ikke hjemmel for dette. Medlemmer i forumet mente dette var viktig opplysning, og henviste bl.a. til at last kan variere gjennom transportetappen. Det er følgelig fullt ut akseptabelt å sette på oransje skilt selv om kjører i henhold til 1.1.3.6, men det er allikevel å anbefale ikke å merke med oransje skilt dersom dette kan skape misforståelser.

  • Felles informasjon ut i bransjen?

Forum for sikkerhetsrådgivere spurte DSB om innsyn i direktoratets planer om tilsyn. Hensikten var å formidle felles informasjon i forkant slik at bransjen kunne være mest mulig forberedt og bidra til effektive tilsyn. Det framkom fra DSBs side at det ikke er planlagt tilsyn overfor avfallsbransjen i øyeblikket. Biloppsamlere har imidlertid nettopp vært tilsynsobjekt og det planlegges nye tilsyn. Urovekkende avvik er konstatert. DSB råder NFFA til å ha dialog med biloppsamlernes organisasjoner siden vi representerer et ledd i avfallskjeden. DSB er ellers noe skeptisk til å ha ustrakt dialog i forkant av deres tilsynsaksjoner. Bransjen må uansett alltid ha «ting på stell» og alltid være beredt på tilsyn.

  • Batteriforordningen.

Det ble henvist til at ny batteriforordning fra EU snart er under implementering i Norge. DSB opplever ikke informasjonsbehov fra deres side i denne forbindelse, siden forordningen ikke medfører endringer når det gjelder selve transporten av batterier.

  • Innrapportering av transportuhell.

DSB har mottatt 10 uhellsrapporteringer fra bransjen siden 1. januar 2023. De fleste gjelder bl.a. feil emballering, dårlig lukking av emballasje, overfylling og varmgang i bremser. Slik DSB vurderer det, er det ikke mange læringspunkter å meddele bransjen utover læringspunktene som allerede finnes på hjemmesiden. DSB vil allikevel prøve å varsle Forum for sikkerhetsrådgivere dersom dette skulle endre seg.

Foto: Kari Bang (ansatt i NFFAs medlemsbedrift Batteriretur) er leder av Forum for sikkerhetsrådgivere.