Besøket ble meget lærerikt og interessant for de 18 deltakerne, og markerte en flott avslutning på et krevende studium. Stor takk til NOAH og gratulerer til avgangsstudentene fra oss i NFFA!

Tar miljøgifter ut av kretsløpet

Unni Claussen og Tone M. Klufthaugen var NOAHs kunnskapsrike verter under besøket. De ga studentene en flott omvisning både på industrianlegget og på friområdet på Langøya. Omvisningen ble etterfulgt av en faglig presentasjon av Tone. Hun kunne bl.a. fortelle at NOAH Solutions på Langøya mottar og behandler uorganiske restfraksjoner fra industrien. Samfunnsoppdraget er viktig: NOAH har kompetanse, teknologi og infrastruktur for å sikre at norsk industri unngår miljøfarlige utslipp fra sin produksjon. Samtidig omgjør selskapet avfallsfraksjonene til nyttig og uskadelig masse som gjenoppbygger Langøyas natur etter over 100 år med kalksteinsuttak.

Rundt 70 norske industriselskap leverer uorganiske restfraksjoner til Langøya, kunne Tone fortelle. De største leveransene er tynnsyre fra norsk industri og flyveaske fra forbrenningsanlegg. I tillegg mottas og behandles andre restfraksjoner fra prosess- og produksjonsbedrifter.

Betydelig innovasjonsarbeid

Ikke minst var det interessant for studentene å få innblikk i de innovasjons- og utviklingsprosjektene NOAH gjennomfører:  

  • Gjenvinning av salter – realisert effektiv håndtering og separasjon av saltene kaliumklorid, kalsiumklorid og natriumklorid til anvendelse i andre industriprosesser.
  • Benytte CO2 fra industrirøykgass til å stabilisere farlig avfall.
  • Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre («Askepott»).
  • Utvikling av nye produkter som i fremtiden kan bli innsatsfaktorer i annen industri.

Viktig utdanningsløp
Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA etablerte allerede i 2021 et formalisert utdanningsløp innen farlig avfall. Utdanningen er benevnt «Høyere yrkesfaglig utdanning innen farlig avfall og miljøgifter», og gir 30 studiepoeng. Studiet er ofte benevnt HAMN og undervisningen skjer digitalt på dagtid i tillegg til 4 fysiske samlinger. I underkant av 70 studenter har allerede fullført utdanningen. Tilbakemeldingene fra studentene er gode, og det meldes at flere av dem har brukt utdanningen til avansement i eksisterende eller nye stillinger. 

Les flere artikler om NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark sine satsninger på videreutdanning for ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Nyhetsarkivet på NFFAs hjemmeside!

Fotos:

1. Årets studentkull under deres studiebesøk på Langøya.

2. NOAHs Unni Claussen (t.h.) og Tone M. Klufthaugen var kunnskapsrike og inspirerende verter under besøket.

3. Prosjektleder Marit Lindstad fra NFFA og timelærer Ronny Sørensen deltok på studiebesøket.