Forumet består av et styre representert ved Kari Bang (leder), Rose Marie Andersen, Jon Erling Terjesen, Bjørn Tore Navjord, Tore Sørbø, Dunja Sayyed Sayyed, Owe Bugge Persson og Erik Opphus.

Dialogmøte med DSB

Møtet ble gjennomført i april, og medførte en rekke meningsutvekslinger og avklaringer interessante for NFFAs medlemmer. Her kan du lese informasjon distribuert etter dialogmøtet.

Henvendelse til Politidirektoratet om ammunisjon

Ammunisjon som urettmessig hensettes på avfallsmottak, er en kjent problemstilling for flere. Nytt er at politiet ikke ønsker å motta ammunisjon fra mottakene og tilse destruksjon. Forumet besluttet at Politidirektoratet må konfronteres med problemstillingen. Her kan du lese mer informasjon.

Aktivt med i Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Forumet diskuterer i flere sammenhenger de pågående og nye utdanningene som inngår i Bransjeprogrammet for avfalls- gjeninningsbransjen. Kari Bang og Rose Marie Andersen er også timelærere innen henholdsvis bransjeprogrammet og i studiet «Høyere yrkesfaglig utdanning innen avfall og gjenvinning». I Nyhetsarkivet på NFFAs hjemmeside kan du lese flere artikler om disse utdanningene.

Foredragsholdere på Farlig Gods-konferansen

Forum farlig avfall presenterte seg og aktuelle problemstillinger på NOFAG sin Farlig Gods-konferanse 2024. Her er Kari Bang og Rose Marie Andersens innlegg. 

Gassproblematikk (trykksatte beholdere)

Forumet har fått en rekke innspill fra NFFAs medlemmer om utfordringer knyttet til håndtering av gasser. Utfordringen er drøftet både med DSB og Miljødirektoratet, men det synes som om myndighetene ikke helt tar inn over seg de praktiske problemstillingene. Forumet jobber nå med et «Best practice»-dokument. Les mer her i referat fra forrige styremøte. Referat og annen informasjon om Forum for sikkerhetsrådgivere ligger på forumets område på NFFAs hjemmeside.

Multilaterale avtaleforhold

Forumet har diskutert behovet for multilaterale avtaler for å harmonisere praksis bl.a, i de nordiske landene. På forumets forespørsel har DSB sagt seg interessert i å fremme en diskusjon om dette i deres internasjonale fora. Det jobbes nå med et dokument tiltenkt å brukes av DSB i denne sammenheng.

Inviterer sikkerhetsrådgivere til Dag 0 under Farlig avfallskonferansen

Forum for sikkerhetsrådgivere står ansvarlig for den tradisjonsrike «Dag 0» under den årlige Farlig avfallskonferansen. Man jobber nå med temaer å presentere på ettermiddagen 11. november i år. Ny batteriforordning og avfall fra batterifabrikker, er to temaer som foreløpig diskuteres. Les mer om Farlig avfallskonferansen 2024 på konferansens nettside!

Aktive på veiledningsmateriell

Like over sommerferien vil forumet lansere «Sjekkliste for innleie av sikkerhetsrådgiver». Nylig har forumet revidert sin «Veiledning for sikkerhetsrådgivere i avfallsbransjen til utarbeidelse av opplæring i henhold til krav i Kap. 1.3. i ADR/RID i egen bedrift». Også «Mal for årsrapport for sikkerhetsrådgivere» foreligger revidert. Annet informasjons- og veiledningsmateriell fra forumet er:

Bruk forumet!

Forumet brukes allerede aktivt av NFFAs medlemmer for å avklare faglige problemstillinger som sikkerhetsrådgiverne møter i sin hverdag. Henvendelser til forumet kan sendes til post@nffa.no. Alle henvendelser blir forelagt forumet anonymisert. NFFA tar forbehold om at avklaringer, råd og momenter kan formidles til samtlige av foreningens medlemmer, bl.a. i nyhetsbrev og på NFFAs hjemmeside.

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere ønsker alle sine kolleger 

GOD SOMMER!