Som tidligere oppfordrer NFFA våre medlemmer til aktiv deltakelse i dette viktige arbeidet. Ikke minst er selvsagt 7000-serien relevant for farlig avfallsaktørene. Standarden har ikke vært revidert siden 2011.

Arbeidet ledes av Håvard Nateland (haavard.nateland@sargruppen.no) hos NFFA-medlemmer SAR. Vi har bedt Håvard gi våre medlemmer og andre som er berørt av arbeidet en status. Her er Håvard sin orientering:

-Arbeidsgruppen som jobber med revisjon av NS9431 – «Klassifikasjon av avfall» fortsetter arbeidet, med god involvering fra flere i avfallsbransjen. Også noen industribedrifter er involvert (avfallsprodusenter), i tillegg til SSB.

-Før sommeren har det vært gjort en gjennomgang og dialog om alle avfallskodene (avfallsstoffnumrene) i 7000-serien, bortsett fra noen få unntak knyttet til oljeboringsavfall. Arbeidet fortsetter etter sommeren og målet er å ha et forslag til revidert 7000-serie ferdig i løpet av høsten 2024.

-Flere andre serier i standarden relevant for NFFAs medlemmer er gjennomarbeidet, dog noe arbeid gjenstår, spesielt i 1100-serien om Bioavfall og slam og i 1600-serien om Masser og uorganisk materiale.

-I tillegg kan nevnes at noen serier er påbegynt; eksempelvis 1700-serien om plast, 1500-serien om EE-avfall og 1400-serien om Metall.

-Noen serier er ikke påbegynt; eksempelvis 2200 – kjemikalier (ikke farlig avfall), 3000 – radioaktivt, 6000 – medisinsk avfall og 9900 – blandet avfall.

-I tillegg til revisjon av avfallskoder med tilhørende beskrivelser vil det også bli sett inn på definisjoner og termer, omfang og bruk mv.

-Arbeidet er omfattende og gjennomføres med ukentlige arbeidsmøter. Dialogen er god og gruppen har fokus på forbedring, tydeliggjøring og presisering knyttet til avfallskodene. Viktige elementer i dialogen blir også dokumentert, slik at man har historikk til senere revisjoner.

-Det vil bli foreslått opprettet noen nye avfallskoder der man ser at dette er nyttig/nødvendig, og detaljer om dette vil komme etter hvert som man nærmer seg ferdig. Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, ønsker man ikke å koble inn europeiske avfallskoder, blant annet da disse er inndelt til opprinnelse. Man kobler heller ikke inn avfallskodene til andre regelverk; dvs slik at flere faresetningskoder/kategorier, fareklasser mv. fortsatt kan gå under samme avfallskode. Foreløpig er ingen avfallskoder foreslått slettet.

-Forslag til revidert standard vil fremlegges for en komite i Standard Norge før den går ut på høring til industrien og bransjen.

-Det er fortsatt ønskelig og mulig at flere avfallsaktører og annen industri engasjerer seg i arbeidet med oppdatering av både 7000-serien og andre deler av standarden. Arbeidsgruppen ønsker tidlig involvering, slik at man får med flest mulig elementer før høringsrunden.

Foto: Håvard Nateland