Topp kompetent

Bransjeordning for virksomheter innen farlig avfallsområdet. Forbeholdt NFFAs medlemmer. Tilfører kompetanse, deler erfaringer, overvåker viktige områder. Sekretariat og kompetansepool som bistår medlemmene.

 

Ordningen har som mål gjennom praktiske aktiviteter å bidra til at virksomheter som håndterer farlig avfall framstår og aksepteres som samfunnsnyttige kunnskapsbedrifter. Det er til enhver tid det enkelte medlem som er ansvarlig for å oppfylle krav i tillatelser og lovverk.

Hvem som kan bli med

Alle virksomheter som håndterer farlig avfall, gir råd, er leverandør til virksomheter innen farlig avfallsområdet eller på annen måte har interesser innen området. Betinger medlemskap i NFFA.

Det er virksomheten som sådan som deltar i ordningen. Minst èn person innen virksomheten som praktisk har ansvar / oppgaver innen farlig avfallsområdet, skal være registrert i NFFAs kontaktdatabase

Virksomheten blir oppført i NFFAs leverandørregister. Registeret inneholder aktører som utfører tjenester innenfor farlig avfallsområdet og som har medlemskap i bransjeforeningen.

Kriterier for deltakelse

 • Medlemskap i NFFA
 • Rapportering av selskapsopplysninger som NFFA trenger for dedikert kommunikasjon på det enkelte medlemmet premisser
 • Inneha de nødvendige tillatelser.  Bedriften må ikke ha fellende dom for lovbrudd de siste to årene og må ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre (slik som årsberetning, årsregnskap, miljørapportering)
 • Følge NFFAs vedtekter
 • Eventuelt øvrige kriterier som styret beslutter

Dialog- og interessedatabasen i Topp kompetent

Denne er en integrert del av NFFAs IT-plattform som har grensesnitt både:

 • Internt for sekretariatets medarbeidere
 • Eksternt for NFFAs medlemmer (gjelder deler av basen og på sikt)

Funksjonen inneholder vesentlig informasjon om hvert enkelt medlem slik at NFFA i størst mulig grad kan behandle medlemmet på medlemmets egne premisser. CRM-delen av funksjonen loggfører NFFAs dialog / interaksjon med det enkelte medlemmet.

Databasen inneholder utover NFFAs medlemsmasse også kontaktinformasjon / mailadresser på NFFAs nettverk (herunder samtlige fylkesmenn, kontakter i Klif og andre myndighetsorganer samt NFFAs kompetansepool).

Mamut-løsningen utgjør også NFFAs administrative verktøy i forhold til dokumenthåndtering i sekretariatet, fakturering m.v.

Overvåkings- og veiledningsfunksjon

Overvåking: Funksjonen er NFFAs lyttepost og skal tilse at NFFA fanger opp endringer av betydning for at medlemmene skal kunne fungere i tråd med myndighetspålagte krav og / eller i forhold til best tilgjengelige kunnskap og erfaring i farlig avfallsbransjen.

Veiledning: Funksjonen skal utarbeide svar på spørsmål stilt av medlemmene i forhold til praktiske problemstillinger relatert lover, forskrifter m.v.

Myndighetskontakt: NFFA har etablert et system som sikrer at myndighetene løpende og ubyråkratisk involveres i overvåkings- og veiledningsfunksjonen samt – dersom påkrevd – at tilbakemeldinger til medlemmene er forankret i ansvarlig tilsyn / direktorat.

For å utfylle de to oppgavene overvåking og veiledning, er det etablert en kompetansepool bestående av utvalgte aktører NFFA har partnerskapsavtaler med.

Deltakerne i kompetansepoolen konsulteres løpende av sekretariatet i forbindelse med spørsmål og problemstillinger medlemmene melder inn. Deler av poolen innkalles til møte for å avklare spesielt kompliserte problemstillinger. Kompetansepoolen har kvartalsvise samlinger, mottar NFFAs nyhetsbrev / andre medlemsmeldinger samt gis abonnement på Kretsløpet.

Overvåkings- og veiledningsfunksjonen oppretter spesiell kontakt med myndighetsorganene etter tilsynsaksjoner og derav behov for korrigerende tiltak.

Bearbeidings- og analysefunksjonen

Gjennom interne prosedyrer samles og analyseres alle funn fra overvåkings- og veiledningsfunksjonen. Funnene sorteres i tråd med medlemsgrupperingene / interesseområdene i databasen, og meldes opp til kommunikasjons- og tiltaksfunksjonen.

Funksjonens primæroppgave er analyse for derigjennom å identifisere nødvendige tiltak (se kommunikasjons- og tiltaksfunksjonen).

Funksjonen skal være observant både på forhold som krever tiltak på kort og på lang sikt, og som bør få innvirkning på NFFAs strategier og utvikling som medlemsorganisasjon.

I denne funksjonen ligger også oppgaven med å lage retningslinjer for hvilke innspill og spørsmål fra medlemmene som det skal brukes ressurser på å utrede.

Kommunikasjons- og tiltaksfunksjonen

Funksjonen skal tilse gjennomføring av alle utadrettede aktiviteter.

Sentrale aktiviteter er (noen av aktivitetene er under utvikling):

 • NFFAs nye hjemmesider med utstrakt bruk av passordtilgang for NFFAs medlemmer
 • NFFAs nyhetsbrev
 • Regionsvise medlemsmøter (under utvikling)
 • E-kurs for periodiske oppdateringer (lover/forskrifter)
 • Tilgang til NFFAs notater m.v.(via www.nffa.no) relatert til ulike utredninger
 • Spesialseminarer
 • Kurs sammen med samarbeidspartnere
 • Veiledningsmateriell i trykket og elektronisk format
 • Justeringer i kommende utgave av NFFA-veilederen
 • Utspill mot myndighetene
 • Medieutspill
Fant du det du lette etter?