Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Mål
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) ønsker medlemmer som baserer sin forretningsvirksomhet etter prinsipper som er etisk forsvarlige og som samfunnet identifiserer seg med. Medlemskap i NFFA skal i seg selv være indikasjon på medlemmet ambisjon om redelighet og ordentlighet i sin virksomhet.

Krav og forventinger til medlemmene
NFFAs medlemmer skal kjennetegnes ved å etterleve tillatelser, forskrifter og det til enhver tid gjeldende lovverk. Dette gjelder både i bransjerelaterte forhold som i sin forretningsdrift for øvrig.

Medlemmene skal være bevisste sin samfunnsrolle og hver for seg bidra til å underbygge bransjens gode profil. Medlemmer av NFFA bør ha implementert kvalitets- og andre styringssystemer/prosedyrer som borger for høy standard i gjennomføring av oppdrag samt i forretningsdriften for øvrig herunder forholdet til de ansatte.

NFFAs medlemmer skal tilstrebe sunn økonomi og langsiktig tilstedeværelse i markedet, basert på god og dokumentert fagkunnskap. Medlemmene skal opptre i markedet i tråd med god konkurranseskikk og gjensidig respekt for kolleger. Man skal omtale sine kolleger på en saklig korrekt måte. Man skal bestrebe seg på at man ikke på utilbørlig eller ulovlig vis skader et annet medlemsforetaks omdømme.

Om foreningens adferd
NFFA skal bestrebe seg på ikke iverksette tiltak som utilbørlig kan virke konkurransevridende for enkeltmedlemmer og eller grupper av medlemmer.

NFFA skal på egne og sine medlemmers vegne opptre slik at det fremstår som attraktivt å ha forretningsmessig forhold til NFFA-medlemmer.

Medlemmer – uansett størrelse og andre forhold – skal behandles med respekt, grundighet og et høyt servicenivå.

Diskriminering
Hverken NFFA eller foreningens medlemmer skal utvise diskriminerende holdninger på grunnlag av religion, kjønn, legning, etnisk- eller politisk tilhørighet.

Overtredelse
Ved overtredelse av NFFAs etiske retningslinjer kan et medlem bli ekskludert av foreningen. I slike tilfeller skal medlemmer gis mulighet til uttalelse, og det skal på alle måter skje en grundig vurdering forankret i årsmøtevedtak (jfr paragraf 11 i NFFAs vedtekter).

Vedtatt på NFFAs årsmøte 21. mai 2008

Fant du det du lette etter?