Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) i samarbeid med NFFA midler til utvikling av fire videreutdanningstilbud. Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen ble lansert av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i fjor. Det er første gang ansatte i vår bransje får anledning til å gjennomføre offentlig finansiert videreutdanning innenfor rammen av et bransjeprogram.

Videreutdanning innen «Logistikk og transport» gir 5 studiepoeng.

Studiet er offentlig finansiert og derfor uten studieavgift!

Denne utdanningen gir spesialkompetanse for alle ledd som er involvert i forberedelse til og gjennomføring av transport og logistikkoperasjoner knyttet til farlig avfall. Kompetansen som deltakerne får, vil bidra til bedre samhandling mellom de som er involvert i transport samt økt forståelse for de roller og det ansvar den enkelte involverte har både på person- og virksomhetsnivå. Undervisningen er tilpasset de rollene som fremgår av lovverket, nemlig avsender, transportør, mottaker, laster, pakker, losser, fyller og tankcontaineroperatør.

Selv om undervisningen vil skape forståelse for grunnleggende regelverk innen området, vil også praktiske forhold knyttet til transport av farlig avfall og farlig gods vektlegges. Dette innebærer også optimalisering av ruteplanlegging, emballeringsproblematikk, tilgjengelige teknologiske verktøy m.v.

Fullført utdanningsløp innen Logistikk og transport vil gi 5 studiepoeng, som elevene også kan bygge videre på i sammenheng med utdanningen innen «Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter».

Les mer om "Logistikk og transport" her!

Sted Tid Datoer
Zoom 1200 - 1600 Tirsdag 29. august
    Tirsdag 5. september 
    Tirsdag 12. september
    Tirsdag 19. september
    Tirsdag 26. september

(NB: Det kan skje endringer vedr. datoer. Sjekk endelige datoer på Fagskolens hjemmeside her!) 

Se mer og søk her!

Videreutdanning innen «Håndtering av farlig avfall» gir 10 studiepoeng!

Studiet er offentlig finansiert og derfor uten studieavgift!

Denne nye videreutdanningen underbygger kravet om dokumentert kompetanse som påhviler alle som i kommersiell og yrkesmessig sammenheng har befatning med farlig avfall. Kravet fremgår av Avfallsforskriftens kapittel 11.

Undervisningen innen «Håndtering av farlig avfall» gir 10 studiepoeng, og er den første offentlig finansierte utdanningen innen nettopp dette spesialiserte området. Elevene vil få kompetanse på en rekke sentrale områder som sammen er med på å sikre forsvarlig håndtering og trygg transport. Undervisningen omfatter bl.a. temaene mottakskontroll, analyser, vurdering av risikosetninger opp mot grenseverdier, deklarering, journalføring og risikovurdering. Elevene vil bli tilført konkrete, praktiske ferdigheter innen disse områdene og derved få både spesifikk og generell kompetanse til å være fagressurs i virksomhetene de arbeider i.

Opplæringen vil ta utgangspunkt i den situasjon de som håndterer farlig avfall er berørt av i dag. Det innebærer bl.a. økende kompleksitet i det farlige avfallet det moderne storsamfunnet skaper. I tillegg legges til grunn dagens ambisjoner om sirkulær økonomi, d.v.s. kravene om at nyttige stoffer skal gjenvinnes samtidig som helse- og miljøfarlige stoffer skal tas ut av kretsløpet på trygg måte for evig tid.

Les mer om "Håndtering av farlig avfall her"!

Se mer og søk her!

Sted Tid Datoer
NFFAs lokaler, Strøket 9, Asker 1200 - 2000 Onsdag 13. september
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 20. september
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 27. september
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 11. oktober
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 18. oktober
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 25. oktober
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 1. november
Zoom 1200 - 1600 Onsdag 8. november
NFFAs lokaler, Strøket 9, Asker 1200 - 2000 Onsdag 22. november

(NB: Det kan skje endringer vedr. datoer. Sjekk endelige datoer på Fagskolens hjemmeside her!) 

Opptakskrav og praktisk informasjon

De to videreutdanningene kommer i tillegg til de to andre programmene NFFA / FVT allerede har lansert innenfor rammene av bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. De tidligere lanserte er «HMS-ledelse» samt «Regelverk og forskrifter». Alle fire gjennomføres i løpet av høsten 2023.

HMS-LEDELSE (zoom kl. 1200-1600):

September Oktober

12. 19. og 26.

10. 17.

(NB: Det kan skje endringer vedr. datoer. Sjekk endelige datoer på Fagskolens hjemmeside her!) 

REGELVERK OG FORSKRIFTER (zoom kl. 1200-1600)

Oktober November
17. 24. og 31.  7. og 21.

(NB: Det kan skje endringer vedr. datoer. Sjekk endelige datoer på Fagskolens hjemmeside her!) 

Felles for de fire videreutdanningene er at de er spesialtilpasset vår bransje, er offentlig finansiert, gir studiepoeng samt at utdanningen skal kunne gjennomføres samtidig med at eleven er i full jobb. Forelesningene skjer hovedsakelig digitalt.

Lærekreftene er spesielt utvalgte eksperter med formell kompetanse, praktisk erfaring og god formidlingsevne. Utvikling av utdanningene er godt forankret i bransjeforeningen NFFA sine ulike organer og basert på de kompetansebehov NFFAs medlemmer har så vel i dag som årene framover. Opptakskrav er fagbrev, men realkompetanse vil bli vurdert av Fagskolen Vestfold og Telemark. Dette må skje etter søknad fra de interesserte. 

VÅREN 2024: 

NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark er tildelt  kr. 1.536.100 av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle helt ny videreutdanningsretning. Tema er batterier og elektroniske produkter. Videreutdanningen skal bidra bidra til både gjenvinning av viktige materialer og reduksjon i antall branner på gjenvinningsanlegg.

Les mer her om denne utdanningen som lanseres våren 2024!

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Nedenfor finner du aktuelle lenker for de som har faglige ambisjoner på egne eller sine medarbeideres vegne (begge på hjemmesiden til Fagskolen Vestfold og Telemark):

Trenger du ytterligere informasjon, er dette aktuelle kontakttelefoner:

Fagskolen Vestfold og Telemark v/ Pål Kyrkjebø (466 30 193)

NFFA v/ Marit Lindstad (970 05 580)

Foto: Fra oppstarten for "Høyere videreutdanning innen farlig avfall og miljøgifter" ved Fagskolen Vestfold Telemark i fjor.