Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt FVT og NFFA kr. 1.536.100 til utvikling av videreutdanningstilbudet. Midlene gis etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har lansert et bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsindustrien. Det er første gang denne bransjen er omfattet av regjeringens nå til sammen 11 bransjeprogrammer. Bransjeprogrammene etableres gjennom et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR). Utdanningen NFFA og FVT nå skal utvikle har fått betegnelsen «Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall», og gir etter fullført eksamen 5 studiepoeng.

Verdifulle materialer skal gjenvinnes – branner skal hindres

Mengden batteri- og elektronikkavfall som oppstår i samfunnet er betydelig og økende. Kasserte batterier har betydelig restenergi selv om forbrukerne oppfatter de som tomme. Energien fører til hyppige branner på avfalls- og gjenvinningsmottakene. 80 % av de 228 brannhendelsene i perioden 2016-2021 var forårsaket av batterier og elektronikkavfall. Samtidig inneholder denne avfallsfraksjonen verdifulle materialer, bl.a. naturlige råstoffer som avfalls- og gjenvinningsbransjen må settes i stand til å gjenvinne.

Videreutdanning skal tilføre ny og økt kompetanse

Opplæringsaktivitetene vil bl.a. omgjøre elektronikk- og batteribransjens produktbeskrivelser til en situasjon hvor de samme produktene er blitt avfall. Den kompetanse som eksisterende og kommende norske batterifabrikker besitter, vil bli utnyttet i utviklingen av opplæringstilbudet. Dette også for å bygge bro mellom de egentlige “avfallsprodusentene” og den avfalls- og gjenvinningsindustrien som etter endt livsløp mottar de store mengdene batterier og elektronikk. Opplæringen vil omfatte produktenes farepotensiale som avfall, men også bevisstgjøring om verdifulle materialer de inneholder og som må gjenvinnes som følge av verdens råvareknapphet.  

Gir studiepoeng

Opplæringstilbudet er web-basert og gis på landsbasis. Elevene får 5 studiepoeng etter bestått eksamen. Fra tidligere har FVT og NFFA fått bransjeprogrammidler til å utvikle fem andre studiepoengbaserte videreutdanninger. I tillegg har de to samarbeidspartnerne tidligere fått midler for å etablere et 30 studiepoengbasert studium for høyere yrkesfaglig utdanning innen farlig avfall og miljøgifter. Dette utdanningsløpet er allerede godt etablert i avfalls- og gjenvinningssektoren.

Både Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA understreker behovet for å gi ansatte i bransjen standardisert spisskompetanse som øker profesjonaliteten ytterligere. Ikke minst skal utdanningene forberede avfall- og gjenvinningsbransjen på dens viktige rolle innenfor det grønne skiftet.

Virker dette interessant for deg og/eller dine ansatte i din bedrift? Klikk her for å melde din interesse.

Eller ta kontakt med Pål Kyrkjebø per e-post paal.kyrkjebo@vtfk.no eller per tlf.: 466 30 193. Du kan også kontakte NFFAs prosjektleder, Marit Lindstad: 970 05 580 eller e-post marit.lindstad@nffa.no 

Oppstart er planlagt høsten 2023.

Foto: Styringsgruppemøte mellom Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA. Fra høyre prosjektleder Marit Lindstad (NFFA), gen.sekr. Randi Pedersen (NFFA), avdelingsleder Pål Kyrkjebø (Fagskolen Vestfold og Telemark), spesialrådgiver Roar Hansen (NFFA). Utviklingsleder Ina Camilla Lauvli Engan (Fagskolen Vestfold og Telemark) insisterte på å være fotograf.