Som kjent, er det krav om at ansatte skal ha opplæring i de generelle kravene som regulerer transport av farlig gods i henhold til Kap. 1.3 ADR/RID. Opplæringen skal tilpasses de oppgaver den ansatte er involvert i.

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere har utarbeidet en veileder som kan brukes av de som ønsker å gjennomføre bedriftsinternt kurs i henhold til kravene i Kap. 1.3 i ADR / RID. I innledningen til veilederen, som nå er publisert, minner Forum for sikkerhetsrådgivere bl.a. om:

  • Ansatte skal få opplæring før de får selvstendig ansvar og skal før gjennomført opplæring bare utføre arbeid under direkte tilsyn av en opplært person.
  • Opplæring skal være tilpasset vedkommende sitt ansvar og arbeidsoppgaver.
  • Ansatte skal gjøres kjent med generelle krav i bestemmelsene om transport av farlig gods.
  • Opplæring skal omfatte sikring av farlig gods som er omtalt i kapittel 1.10.
  • Når transport av farlig gods omfatter multimodale transportoperasjoner, skal personellet kjenne til bestemmelsene i de andre transportregelverkene.
  • Personell skal være opplært om risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare.
  • Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødssituasjon.
  • Opplæringen skal regelmessig suppleres med oppdateringskurs for å ta hensyn til endringer i regelverket.

Forum for sikkerhetsrådgivere og NFFA ønsker med veilederen å bryte ned de kravene som er listet  i 1.3, og tilpasse dem til farlig avfallsbransjen i Norge. Veilederen er bygd opp for å være til hjelp enten for virksomhetens sikkerhetsrådgiver eller en annen funksjon som kan gjennomføre opplæringen. Det forutsettes imidlertid en viss kunnskap i ADR/RID- regelverket.

LAST NED VEILEDEREN HER!

Foto: Forum for sikkerhetsrådgivere under "Dag 0" på Farlig avfallskonferansen 2022. Fra venstre Kari Bang, Dunja Sayyed, Jon Erling Terjesen, Owe Bugge Persson og Rose Marie Andersen. Ronny Sørensen var ikke tilstede da bildet ble tatt.