Det er statsforvalterne som skal gjennomføre tilsynene, men aksjonen ledes av Miljødirektoratet. I sin kunngjøring av aksjonen, skriver Miljødirektoratet bl.a.:

"Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i Avfallsforskriften og tillatelser etter Forurensingsloven". Videre varsles fokus på branntemaet:

"Det er også aktuelt å kontrollere virksomhetenes oppfølging av risiko for branner, og hvordan de har vurdert miljøkonsekvensene av slike hendelser dersom de oppstår, eksempelvis bruk av avrenning og slokkevann".

Miljødirektoratet henviser til at årets tilsynsaksjon i mars - mai er en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i perioden 2004 - 2018.

Innfor årets aksjon, vil NFFA gi følgende tips til forberedelser på anleggene:

  • Gjennomgå resultatet fra forrige tilsyn av virksomheten og gjør forsikringer om at eventuelle avvik fra forrige gang ikke gjentas. Rapport fra tilsynsaksjonen kan lastes ned fra http://www.norskeutslipp.no/.
  • Vis under tilsynet høy grad av bevissthet rundt regelverkene virksomheten er underlagt.
  • Tilse at det er gjennomført risikovurdering av virksomheten og at krav til dokumentasjon er oppfylt i henhold til Internkontrollforskriftens §5.
  • Tilse at rutiner er skriftliggjort og dokumentert, gjerne med referanse til relevant regelverk.
  • Forbered på å kunne påvise at rutiner og prosedyrebeskrivelser virkelig følges opp i praksis ute i anlegget.
  • Vis at avviksbehandlingen er god og fungerer i praksis.
  • Påvis at virksomheten også har oppmerksomhet rettet mot ytre miljøforhold og at systematiske tiltak er iverksatt for å redusere denne risikoen mest mulig. Ha konkrete målsettinger for virksomhetens påvirkning av ytre miljø og oversikt over hvilke krav forskriftene stiller.
  • Fremvis dokumentasjon på kompetanse. De personlige- og virksomhetsrelaterte opplæringsbevis NFFA utsteder etter våre kurs, kan være hensiktsmessig å vise.

Vi gjør våre medlemmer oppmerksom på statsforvalterne kan komme til å offentliggjøre resultatene av årets kontrollaksjon i media. NFFA vil vurdere å be om gjennomgang av tilsynsaksjonens resultater før offentliggjøring. Det er viktig for enkeltaktører og bransjen at resultatene offentliggjøres balansert og ut fra alvorlighetsgrad. Det er ikke alltid media har evne til å gjøre de nødvendige nyanser i denne sammenheng. 

Foto: Oslo kommune.