Utviklingsprosjektets målsetting er å etablere et kvalitativt høyt yrkesfaglig utdanningstilbud unikt i sitt slag. Tilbudet skal være sammensatt slik at det underbygger de helt nye kompetansebehov avfalls- og gjenvinningsbransjen har i årene framover.

Utviklingsprosjektet søkes finansiert av de 75,1 millionene som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har utlyst.  Midlene skal brukes til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. NFFA og Fagskolen søker om 3 mill. kroner til sitt utviklingsprosjekt, og tar med dette et initiativ for at hele avfalls- og gjenvinningsbransjen får etablert en helt ny, tverrfaglig, standardisert offentlig godkjent utdanning utover farlig avfallsområdet. 

Ambisjonen er at utdanningstilbudene som NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark samarbeider om skal sees i sammenheng og at man kan bygge videre på allerede oppnådde studiepoeng.  

I sin søknad skriver NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark:

"Offentlige og private aktører som håndterer samfunnets avfallsprodukter, er inne i en historisk funksjonsendring. Bakgrunnen er omstillingen til sirkulærøkonomi, avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning.

Skal omstillingen lykkes, må avfallsbransjen videreutdanne betydelige deler av sitt personell samt søke nyansatte med ny kompetanseprofil. Omstillingsansvaret er bransjekollektivt, uavhengig av avfallsfraksjoner som håndteres og rolle i verdikjeden. Omsøkte midler skal benyttes til å utvikle et nytt utdanningstilbud som ivaretar disse behovene.

Utviklingsprosjektet skal beskrive et tilbud med kompetanseprofil som gir ansatte evne til helhetlig forståelse for avfallshåndteringens betydning for grønn omstilling. Prosjektet skal skape engasjement fra hele bransjen slik at tverrfaglighet, felles behov og interesser ivaretas. Flere bransjeforeninger og fora i avfalls- og gjenvinningsbransjen vil involveres", skriver søkerne og fortsetter:

"Prosjektet skal beskrive hvordan kompetanse i så vel real- og humanistiske fag sammen med helt bransjefaglige disipliner er avgjørende for en funksjonell avfallsbransje som innfrir nye krav og behov. Prosjektet skal følgelig beskrive hvordan forskjelligartede disipliner og fragmentert kompetanse integrert i ett og samme undervisningskonsept skal skape en felles, standardisert kompetanseprofil som er viktig for yrkesutøvelse i en kompleks, dynamisk bransje med omstillingsbehov. Prosjektet skal også resultere i styrking av relevante pedagogiske ressurser samt utvikling av nytt materiell.

Prosjektet skal vektlegge den yrkesteoretiske komponenten i den praktiske jobbutførelsen for ansatte i bransjen. Målet er at utdanningskonseptet skal styrke bransjens evne til å underbygge FNs avfallsrelaterte bærekraftmål innen 2030 samt Norges miljømålsettinger uttrykt i EUs sektorovergripende «Green Deal»-strategi med perspektiv fram mot 2050", skriver NFFA og Fagskolen Vestfold Telemark i sin  søknad til HK-dir.

Det er et betydelig arbeid som skal nedlegges dersom prosjektmidlene innvilges. Målet er at studiet kan starte høsten 2026, men allerede våren i år planlegges oppstart i utviklingsarbeidet. Gitt at prosjektsøknaden innvilges, vil NFFA invitere flere bransjeforeninger og avfallsfaglige miljøer til deltakelse.

Foto: Prosjektleder i NFFA, Marit Lindstad og avdelingsleder Pål Kyrkjebø i Fagskolen Vestfold og Telemark blir sentrale personer i et eventuelt utviklingsprosjekt. Foto er fra presentasjonen på årets Farlig avfallskonferanse.