Prosjektgruppen (bildet) har også under denne revisjonen vært ledet av NFFAs Marit Lindstad. Øvrige deltakere i gruppen denne gang har vært faglig leder Anne-Mette Lillehagen (Farlig Gods), NFFAs juridiske rådgiver Einar Bratteng samt Esben Didriksen som er teknisk koordinator i NFFA. Kvalitet, faglig integritet og oppdatert bransjekunnskap er vektlagt i revisjonsarbeidet. 

Viktige oppdateringer etter omfattende gjennomgang av relevant regelverk.

Versjonen som nå utgis er den 9. i rekken. "NFFA- veilederen for deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall" har for lengst blitt et av farlig avfallsaktørenes viktigste hjelpemiddel. En av NFFAs viktigste ambisjoner som bransjeorganisasjon er å bidra til økt standardisering og effektiv samhandling i bransjen. NFFA-veilederen er ment å være et viktig verktøy i denne sammenhengen. 

Versjonen som nå er klar for utgivelse inneholder bl.a. viktige oppdateringer som konsekvens av:

  • De reviderte ADR / RID-bestemmelsene
  • Aktuelt lovverk som regulerer deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall
  • Tilbakemeldinger og erfaringer meldt til oss fra bransjen og myndighetene

Solid forankring i NFFAs kompetansenettverk

NFFA er svært bevisst den rolle denne veilederen har fått i bransjen. Det er allikevel grunn til å minne om at publikasjonen - som revideres hvert 2. år - er en veileder, og ingen fasit. Tilbakemeldinger til oss, vitner uansett om at den omfattes som et helt sentralt verktøy i det daglige arbeidet med avfallshåndteringen.

For å tilse en best mulig faglig forankring, er tilbakemeldinger innhentet fra NFFAs medlemmer, "Forum for sikkerhetsrådgivere" samt NFFA og Avfall Norges "Fagforum farlig avfall". Prosjektgruppen vil etter denne revisjonen spesielt takke Truls Thorbjørnsen (Stena Recycling) og Marit Lægreid (NFFA). Andre viktige bidragsytere har vært: Håvard Solheim Nateland (SAR), Per Varskog (Zpire), Kari Bang (Batteriretur), Jon Erling Terjesen (Stena Recycling), Rose Marie Andersen (Jotun), Dunja Sayyed (Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune) og Owe Bugge Persson (RagnSells). 

I tillegg til de ovenstående, har prosjektgruppen konferert både med Miljødirektoratet, DSB og DSA under arbeidet. Uansett innspill fra alle som er nevnt, understrekes at det er NFFA som er ansvarlig for det faglige innholdet.

Både i trykket og digital utgave.

Som de fleste er kjent med, finnes NFFA-veilederen både i papir og digital utgave. Sistnevnte har nå søkefunksjon på avfallsstoffnummer, avfallstype og UN-nummer sammen med annen funksjonalitet. Abonnement på digital utgave gjelder hele virkeperioden for den aktuelle versjonen, og inkluderer eventuelle oppdateringer av innholdet i denne perioden.

Bestilling kan gjøres ved å trykke her