Med den nye EU-forordningen om grensekryssende transport av avfall, er de to bransjeorganisasjonene enige om at nasjonal behandlingskapasitet for sluttbehandling av avfall i begrenset grad kan forventes å bli avlastet gjennom eksport i fremtiden. Dette kommer også frem i regjereringens nye handlingsplan for sirkulær økonomi, som understreker at grensekryssforordningen «understreker behovet for nasjonale løsninger, spesielt for håndtering av farlig avfall, og nødvendig infrastruktur».

Alvorlig situasjon

-Vi tar offshoreindustriens og våre egne medlemmers utfordringer i denne sammenhengen på største alvor. Sviktende nasjonal behandlingskapasitet for offshoreavfall vil også få samfunnskonsekvenser. Samfunnet er helt avhengig av forsvarlig, kompetent håndtering av farlig avfall fra offshore. Dagens norske behandlingskapasitet er begrenset, og økning i kapasitet har vist seg utfordrende bl.a. forårsaket av myndighetspraksis, kommenterer generalsekretær Randi Pedersen i NFFA. Hun henviser bl.a. til myndighetenes regelverkshåndtering, behandlingstid for tillatelser og utfordringer i samhandlingen mellom sentrale og lokale myndigheter.

-Vi ønsker å gjøre myndighetene bevisst den kritiske situasjonen og påpeke de områder hvor regelverk og myndighetsforståelse kan spille en nøkkelrolle for å hindre at situasjonen blir uhåndterbar, sier Randi Pedersen.

-Vi står samlet med NFFA i denne saken og er forberedt på å bidra konstruktivt til løsninger, både gjennom teknologiutvikling og avfallsminimering offshore, og for å utforske muligheter til økt nasjonal kapasitet på land sammen med NFFA. Videre ser vi det er områder hvor myndighetene har en nøkkelrolle. Norge er en stor olje- og gassprodusent og spiller en viktig rolle for energisikkerheten i Europa. Derfor er det avgjørende for våre medlemmer å kunne levere offshore-avfall til behandling. Tilstrekkelig og forutsigbar kapasitet for avfallsbehandling sikrer at våre medlemmer kan gjennomføre planlagte aktiviteter på norsk sokkel, sier Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Offshore Norge.

Behov for dialogmøte med myndighetene

Bransjeforeningene mener det er behov for tiltak i hele verdikjeden, d.v.s. både hos avfallsprodusentene offshore og hos avfallsbehandlerne på land, samtidig som myndighetstiltak vil være avgjørende. NFFA og Offshore Norge ønsker å presentere bransjens egne initiativer i form av teknologiutvikling, avfallsminimering og arbeid for å øke den nasjonale behandlingskapasiteten, samt diskutere utfordringer ved dagens myndighetspraksis.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Copyright: Equinor