Også den nye rapporten - slik som tidligere rapporter - viser at tonnasjene farlig avfall vil øke. Deponikapasitet er derfor påkrevd, også som en konsekvens av at nye, alternative behandlingsmåter ikke er tilstrekkelig for å dekke etterspørselen. I 2030 vil Langøya være fylt med behandlet uorganisk farlig avfall. 

På nettstedet Avfallsbransjen.no ber NFFAs generalsekretær politikerne om å ta situasjonen på alvor og få fortgang i etableringen av nye deponiløsninger.

Haster!

Avfallsbransjen.no siterer generalsekretær Randi Pedersen slik: 

"NFFA har i en årrekke kjent til de ulike rapportene som konkluderer med økte mengder farlig avfall, også uorganisk farlig avfall. For oss har det lenge vært åpenbart at det er behov for deponikapasitet også etter 2030. Vi håper at myndighetene nå raskt iverksetter en prosess for å få på plass nye deponiløsninger. Slike prosesser vet vi tar tid, så nå haster det".

I artikkelen blir det henvist til den nye rapporten og informasjon der om at det pågår flere prosjekter for utvikling av alternative behandlingsmåter for farlig avfall. Disse vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig kapasitet til at deponiløsning kan unngås. I tillegg kommer at det finnes en rekke avfallsfraksjoner som hverken kan eller skal gjenvinnes.

NFFAs generalsekretær viser i intervjuet til at utvikling av ny teknologi både er kostbart, tidkrevende og at dagens rammebetingelser kan gjøre det vanskelig. Noe av utfordringen er at utvikling av slike løsninger er avhengig av et jevnt volum med avfall.

"Ved deponering søker man å oppnå stabile ikke-reaktive masser av de fraksjoner farlig avfall som ikke kan eller skal gjenvinnes. For å få dette til kreves ulike sammensetninger av avfallsfraksjoner. Det samme gjelder også når bransjen utvikler varig alternativ bruk av farlig avfall, slik som f.eks NOAH gjør på Langøya. NOAH og flere av landets øvrige bedrifter i bransjen bruker betydelige ressurser på å forske på flere andre alternative muligheter for trygg anvendelse av farlig avfall, slik det pekes på i rapporten", sier Pedersen til Avfallsbransjen.no.

Import er viktig

Avfallsbransjen.no skriver videre: "I 2022 ble det behandlet 864.000 tonn farlig avfall i Norge. Av dette oppsto 578.000 tonn her i landet, mens 346.000 tonn ble importert. Importen besto i hovedsak av flyveaske fra nordiske avfallsforbrenningsanlegg. Den importerte flyveasken brukes til å nøytralisere tynnsyre fra Kronos Titan og sluttproduktet deponeres på Langøya.

Randi Pedersen mener strengere importrestriksjoner vil få store konsekvenser for behandlingen av farlig avfall i Norge, og uttaler:

"Både ved sluttbehandling/deponering, når det er påkrevd, og ved utviklingen av nye anvendelsesløsninger og gjenvinning, kreves stabil og tilstrekkelig tilgang til nødvendige ingredienser, ikke bare av de store fraksjonene som utgjør hovedmengden, men også av andre nødvendige tilsetninger. Stoffer som vi bare har sporadisk tilgang til, eller tilgang i for små mengder i vårt lille marked i Norge". 

NFFA uttrykker i Avfallsbransjen.no bekymring over den gradvise endringen av rammevilkårene for import av avfall. Randi Pedersen trekker frem at direktoratet ikke utnytter handlingsrommet som ligger i definisjonen av gjenvinning og at manglende tilgang på avfall utenfor Norge gjør at det bygges ned behandlingskapasitet i Norge. EUs grensekryssforordning er under revisjon og vil stramme inn muligheten for å importere avfall til sluttbehandling. Nettstedet henviser videre NFFAs syn om at import kan være påkrevd:

"Det å eliminere farlige stoffer fra miljøet avhenger i mange tilfeller av kompliserte industrielle prosesser for å stabilisere og nøytralisere miljøgifter i forbindelse med håndteringen. Flere virksomheter har over tid erstattet jomfruelige materiale i disse industriprosessen med avfall som har bestemte egenskaper. Slikt avfall finnes ikke i Norge eller oppstår i så begrenset mengde at man er avhengig av utenlandsk import for å kunne håndtere miljøgifter på en mest mulig bærekraftig måte. Dernest kreves det en kritisk mengde avfall for at sluttbehandling av miljøgifter og farlig avfall skal være interessant fra et kommersielt perspektiv. I Norge, som er et lite marked, vil dette gjøre seg gjeldende langt sterkere enn i mange andre, større, land. 

NFFAs generalsekretær uttrykker bekymring over ustabile rammevilkår fra myndighetenes side:

"En rekke virksomheter i Norge, de fleste medlemmer av NFFA, har det som sitt samfunnsoppdrag å fjerne miljøgifter fra kretsløpet og dermed bidra til et forurensningsfritt Norge. Dette samfunnsoppdraget er en grunnleggende forutsetning for sirkulærøkonomien og vi tar samfunnsoppdraget på største alvor. Mange av disse virksomhetene opplever at forurensningsmyndighetene bidrar til ustabile og uforutsigbare rammebetingelser for bransjen. Nå håper vi at forurensingsmyndighetene tar skikkelig tak i de utfordringene som vi lenge har sett komme. Bransjen og NFFA bidrar gjerne i dialogen om hensiksmessig deponikapasitet og om rammebetingelser for bransjen for å oppnå gode og varige løsninger for miljø og samfunnssikkerhet".