Her er noen temaer diskutert på siste møte:

Gass- / trykkbeholdere (inkl. lystgass)

Dette er tema NFFA nylig også tok opp med DSB (se egen artikkel på hjemmesiden). Problemstillingene som ble referert fra NFFA side var: Hvordan skal gass- / trykkbeholdere oppbevares på avfallsmottakene? Er det like krav som ellers i industrien? NFFAs erfaring er at fraksjonen vokser, og nå også omfatter lystgass i økende mengder. Misbruk av slik gass ble nylig omtalt i media.   

 Miljødirektoratet:  

Også direktoratet erfarer at dette temaet er gjenganger. Lystgass er farlig avfall, den er oksiderende og skal håndteres forsvarlig og leveres som farlig avfall. Generelt har ADR-regelverket krav om hvordan samlasting skal gjøres. Dette kan også være relevant for lagring. Miljødirektoratet viser til at det er DSB som er myndighet for ADR, gasser under trykk, og stoffer/avfall som er oksiderende.

I tillegg er det viktig å konsultere HMS-regelverket. Siden fraksjonen er voksende, mener direktoratet at grundigere risikovurderinger aktualiseres. 

 Se for øvrig i NFFA-veilederen side 76 / Avfallsstoffnummer 7261 Gasser i trykkbeholdere / kommentarfelt i kolonne 15.) 

Ammunisjon 

Også dette et tema tatt opp nylig med DSB. Problemstilling her var hvem som har ansvaret i Norge for å ta imot ammunisjon som kasseres. Spørsmålet er aktualisert siden flere av NFFAs medlemmer opplever lokalt politi som avvisende, og dette framtvinger «kvasiløsninger». NFFA mener det må være lik praksis i hele landet. Problemstillingen omfatter for øvrig også patroner til boltepistoler.

Etter møte med DSB og nå også Miljødirektoratet, vil NFFA gjøre henvendelse til Politidirektoratet og anmode direktoratet om å minne politidistriktene om sitt ansvar i sammenhengen.

Miljødirektoratet:  

Støttet NFFA i at problemstillingen hører hjemme i Politidirektoratet.

Miljødirektoratet viser i tillegg til endringer som er varslet i forskrift om pyrotekniske artikler. Denne er ikke vedtatt, og er fortsatt til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Endring av avfallsforskriften avventer endringer i forskriften om pyrotekniske artikler. Endringene i avfallsforskriften omhandler kassert fyrverkeri, og ikke ammunisjon. Forskriftsutkastet foreslår kommunal mottaksplikt for kassert fyrverkeri (bl.a. nyttårsfyrverkeri). NFFA har tidligere påpekt at mottakene må få en overgangsperiode for å kunne forberede slikt pålagt mottak. Dette er Miljødirektoratet enig i.   

Tilsyn 

Tema her var informasjon om kommende tilsynsaksjoner, og invitasjon fra NFFAs side om at foreningen kan formidle informasjon i for- og etterkant.  

Miljødirektoratet:

Minnet om at man gjennomfører både varslede og ikke-varslede tilsyn. Ordinære uanmeldte inspeksjoner vil bli gjennomført mot enkelte virksomheter, men ingen varslede landsdekkende aksjoner er under planlegging. Det er for tidlig å referere resultater fra pågående tilsynsaksjon overfor mottak- og mellomlagringsanlegg.

NFFA understreket ønsket om dialog med Miljødirektoratet i forkant av at direktoratet formidler pressemelding m.v. om denne aksjonen.

Batteriproblematikk  

Her stilte NFFA spørsmål om Miljødirektoratet vurderer det påkrevd med informasjon til bransjen når ny batteriforordning skal implementeres.

NFFA henviste også til den kritiske situasjonen brann i avfallsanlegg har skapt for bransjen, og henviste til at nettopp (litium)batterier er dominerende brannkilde. NFFA etterspurte Miljødirektoratets engasjement i temaet. NFFA informerte for øvrig om NFFA / Fagskolen Vestfold og Telemark sitt initiativ til videreutdanningen «Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall» (fem studiepoeng) som del av Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen  Bransjeprogram 2024

Miljødirektoratet:  

Ny batteriforordning og kravene i denne vil bli gjort gjeldende fra desember 2024. Vi gjennomfører forordningen med henvisning til den engelske versjonen, og endret forskrift er ikke direkte avhengig av den norske oversettelsen av forordningen som ventelig vil foreligge fra UD i september i år. Høring av ny batteriforskrift er fra fredag 24. mai til 25. august.

I høringen vil Miljødirektoratet spørre instansene om kravet til innsamling av bærbare batterier bør være 63% eller 73 %. Forordningens krav er 63% i 2027 og 73% i 2030.  

For øvrig jobber EU-kommisjonen med å endre avfallslista når det gjelder batterier og sidestrømmer fra batteriproduksjon og gjenvinning, slik at flere avfallstyper relatert til batterier kan bli klassifisert som farlig avfall. Det er forventet at EU vil vedta endringer av EAL-lista når det gjelder batteriavfall i løpet av 2024. 

Kapasitet og saksbehandlingstid

Under dette diskusjonspunktet ble det fra NFFAs side spurt om det er planer om endringer i direktoratets praksis og ambisjoner, og hva bransjen kan forvente av saksbehandlingstider fremover. Spørsmålet relaterte seg bl.a. til eksportsøknader og søknader om endringer i tillatelser. NFFA spurte om økningen i gebyrsatsene vil påvirke saksbehandlingstiden og kapasiteten i Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet:  

Direktoratet mente nå å ha god behandlingskapasitet på import- og eksportsøknader. Raskere svar kan forventes. I tillegg er etterslepet på behandling av tillatelser i stor grad innhentet, men direktoratet påpekte at enkelte søknader framstår «umodne» eller ikke komplette. Disse krever naturlig nok lengre saksbehandlingstid.   

Grensekryssforordningen

Denne er endelig vedtatt i EU. Den sendes nå til departementet, for videre nasjonal prosess. Bransjen ble tidligere uformelt forespurt om enkelte forhold, med syv dagers tilbakemeldingsfrist. NFFA påpekte at så kort frist potensielt gir dårlig kvalitet i tilbakemeldingene.

Miljødirektoratet:

Erkjente ulempen med kort frist, men understreket at man trengte noen foreløpige tilbakemeldinger fra bransjen før den formelle høringsprosessen og slik at høringsdokumentene skal bli best mulig. For øvrig opplyses at det kom inn ganske mange svar tross den korte fristen.

Direktoratet mener seg forberedt på økt saksbehandlingsmengde. Det skal etableres et «hurtigløp» hvor søknader behandles effektivt og med 3-årige tillatelser for anlegg som er forhåndsgodkjent. Et digitalt system i EU er under etablering, og dette skal også bidra til hurtigere behandling i Miljødirektoratet.   

Blanding av ulike typer avfall

NFFA henviste til at det i enkelttilfeller praktiseres blanding av farlig avfall, f.eks. ulike typer vaskemidler og også løsemidler. Det meldes til NFFA ulik oppfatning om «blandepraksis» er å anse som om-emballering eller behandling.

Miljødirektoratet:  

Det ble vist til §11-5 i Avfallsforskriften om forsvarlig håndtering av avfall. Ulike typer skal ikke blandes dersom det medfører fare for forurensning, eller skaper problemer for den videre håndteringen av avfallet.  God risikovurdering er derfor nødvendig. Kjemifaglige vurderinger er absolutt påkrevd, slik at man vet alle eventuelle konsekvenser på forhånd. Det ble understreket at blanding av syre og base lett vil anses som behandling.

Miljøservice Eide-saken  

NFFA refererte til de svært beklagelige avvikene – og sannsynligvis lovstridighetene – ved Miljøservice Eide. Det ble etterspurt hva Miljødirektoratet foretar seg i sammenhengen.

Miljødirektoratet:   

Miljødirektoratet orienterte kort om miljøforvaltningens håndtering av saken.

Det er Statsforvalter som er myndighet og har håndtert saken overfor virksomheten og senere politi og andre myndigheter i oppfølging av avvik og lovbrudd. Miljødirektoratet har bistått Statsforvalteren med veiledning og har gitt noe midler til Statsforvalter særlig knyttet til avklaring av mulig grunnforurensning som følge av avfallshåndteringen ved virksomheten.

Dette er en alvorlig miljøkrimsak der virksomheten er stanset, den ansvarlige er fratatt eiendommene og han er under etterforskning fra politiet. 

Status E-deklarering.no 

Her er følgende informasjon gitt av Miljødirektoratets prosjektleder:   

Siden nyttår har prosjektet omstrukturert leveransene og har hatt søkelys på å levere et utvalg av funksjonalitet i løsningen fordelt på kvartal.

 • I 1.kvartal ble det levert funksjonalitet som omfattet:
  • Deklarasjonsskjema
  • Opprette en ny deklarasjon
  • Arbeidsflate for produsent
 • Det har vært noe utskiftning av teknisk- og utviklerressurser i prosjektet.

Viktigste leveranser og aktiviteter fremover

 • Prosjektet er på plan ihht. kvartalsplanen og sikter seg inn på å levere funksjonalitet som er planlagt i 2. kvartal, bl.a. arbeidsflate Mottak
 • Prosjektet opplever et høyt tempo i utviklingen og fullt fokus fremover

Involvering av interessenter fremover

 • Det er opprettet en fast testgruppe bestående av noen produsenter og mottak som ut fra tidligere dialog har uttrykt interesse i å være en del av denne gruppen
 • Første runde med testgruppen er gjennomført og neste testrunde er planlagt før pinse