Som kjent har det vært en smule forvirring om når foreslåtte endringer i forskrift om pyrotekniske produkter (herunder nyttårsfyrverkeri) gjøres gjeldende. En vesentlig forskriftsendring var at avfallsmottak fikk mottaksplikt for fyrverkeri i klasse F1, F2 og F3 opp til en maksimal lagret mengde på 10 kg netto eksplosivt innhold. I tillegg påla forskriftsendringen produsent, importør eller distributør av fyrverkeri til/i Norge å hente fyrverkeriet på avfallsmottaket og deretter overta ansvaret for avfallet. Merk for øvrig at 10 kg netto eksplosivt innhold i følge NFFAs kilde i DSB tilsvarer f.eks. ti av de største publikumstilgjengelige batteriene eller 360 stjerneskudd i kategori F2. Det er derved en begrenset mengde.

Da forskriftendringen ble kjent, hadde avfallsmottakene naturlig nok en rekke spørsmål knyttet til de praktiske konsekvensene av den, herunder sikker oppbevaring i påvente av henting. NFFA har de siste to årene hatt dialog både med medlemmer, Norsk fyrverkeriforening og myndighetene om endringsforslagene. NFFA har også avgitt høringsuttalelse i saken. Etter ny dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er dette status:

Forslag til ny forskrift om pyrotekniske produkter ligger fortsatt hos Justis- og beredskapsdepartementet. DSB har anmodet om fastsettelse, og håper nå at forskriften vil tre i kraft innen nyttår 2023/2024.

Innfor kommende nyttårsfeiring med tilhørende bruk av pyrotekniske artikler kan det altså fastslås at avfallsmottakene ikke har noen mottaksplikt, og at det er gjeldende, forskrifter, tillatelser og øvrige reguleringer som skal følges.