Flere NFFA-medlemmer er representert i arbeidsgruppen som ledes av Håvard Nateland (ansatt i SAR). Her følger noen korte (ikke utfyllende) momenter fra oppstartsmøtet:

 • Arbeidsgruppen ønsker at det avklares med Miljødirektoratet hvordan implementering av endringer kan håndteres  i forbindelse med oppdatering av tillatelser (direktoratet jobber med nytt saksbehandlingssystem for rapportering av tillatelser).
 • Det er viktig at industribedrifter er aktivt med i revisjonsarbeidet. Enkelte av disse har samme rapporteringskrav som avfallsindustrien, og avfallsprodusentenes innsikt og forståelse av avfallskodenes betydning er viktig.
 • Miljødirektoratet er enig i at man ikke kobler europeiske og norske koder i revidert standard.
 • Noen hovedprinsipper som gjelder pr. nå for det videre arbeidet er:
  • Beholde dagens struktur
  • Ikke gjenbruke tidligere avfallskoder (vil skape forvirring)
  • Ved behov legge til nye avfallskoder
  • Tydeligere beskrivelser
  • Kodene må støtte opp under regelverket
  • Inndeling skal være basert på innhold / egenskaper, og ikke håndteringskostnader / behandlingskostnad og gjenvinningsmulighet
  • Spørsmål som stilles: Skal gruppen arbeide for å redusere antall avfallsstoffnummer til et minimum eller øke, men med bedre beskrivelser og inndeling?
  • På oppstartsmøtet ble man enige om å starte "på toppen" av 7000-serien, og derfra arbeide seg gjennom hele serien nummer for nummer.
  • Allerede på oppstartsmøtet diskuterte man noen prinsipielle forhold relatert til enkelte avfallsstoffnumre, eksempelvis skillet mellom 7151 versus 7152 og 7041 versus 7042, kobling til egenskap med henvisning til eksempelvis rengjøringsmidler (kan det klassifiseres som 7133 dersom det ikke er etsende?) m.v. 
  • I flere sammenhenger ble det referert til NFFAs arbeid i forbindelse med 7000-serien, avklaringer og diskusjoner NFFA har hatt med Miljødirektoratet og våre medlemmer 
  • NFFA vil bidra til gruppens arbeid med å melde inn tema, spørsmål og avklaringer som har vært tema i NFFA og vår medlemsmasse de seneste årene.

Foto: Norsk Gjenvinning.