Vi ønsker begrunnede innspill på brukerfunksjonalitet og andre forhold det nye systemet bør tilfredsstille. Synspunktene vil i anonymisert form bli meddelt direktoratets prosjektleder.

Start gjerne med: De "3 viktigste ønskene"!

Vi oppfordrer brukere av Avfallsdeklarering.no til å sende oss sine "3 viktigste ønsker for nye Avfallsdeklarering.no". Vi forutsetter at ønskene er av karakter som kommer alle brukere til gode, og at personell som ofte benytter og kjenner eksisterende Avfallsdeklarering.no godt, blir involvert i besvarelsen.  Send snarest til post@nffa.no. 

Referansegruppe, dybdeintervju og testbrukere

I prosjektet til Miljødirektoratet skal det etableres både en referansegruppe, gjøres dybdeintervjuer samt etter hvert også oppnevnes testbrukere. Fagforum farlig avfall (som er fellesorgan Avfall Norge og NFFA), NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere samt også representantene i NFFAs styre har fått anledning til å foreslå kandidater til disse gruppene. 

Tentativ tidsplan

Miljødirektoratet arbeid med "nye" Avfallsdeklarering.no skjer etter følgende tentative tidsplan: Planleggingsfase januar til mars 2023, Gjennomføringsfase april 2023 til april 2024 og Avslutningsfase mai / juni 2024.

System viktig for både myndigheter, bransje og trygg håndtering

Alle i bransjen erkjenner viktigheten av Avfallsdeklarering.no og at dette systemet fungerer både effektivt for brukerne, men også genererer informasjon som er pålitelig. Det fylles ut ca. 300.000 deklarasjoner årlig. 1.427 mottak og 64.828 produsenter er registrert i dagens løsning. Vi oppfordrer bransjen til å engasjere seg slik som det inviteres til ovenfor. Alle innspill er viktige, selv om vi må ha forståelse for at forslag og ønsker må avveies mot tekniske muligheter, økonomi og andre forhold som prosjektet må hensynta.