Advokat Einar Bratteng (Berngaard / NFFA) har sett nærmere på forslaget, og konkluderer med forordningen som vil bety mye for avfalls- og gjenvinningsbransjen - også i form av nye muligheter. Bratteng skriver:

EUs Critical Raw Material ACT (CRM) ble lansert i dag. Det er en rettsakt fra EU som kan få relativt stor betydning for avfalls- og gjenvinningsindustrien. Dette skyldes at EU per i dag er helt avhengig av import av mange ulike metaller fra tredje land, særlig Kina. Denne avhengigheten er svært problematisk i et selvforsyningssikkerhetsperspektiv sett i lys av den stadige hardere globale konkurransesituasjonen. EU har derfor fastsatt som målsetting at av det europeisk årlige forbruk av kritiske råvarer skal:

  • Minst 10% skal komme fra utvinning
  • Minst 40% skal komme fra prosessering,
  • Minst 15% skal komme fra resirkulering

Forslaget til CRM-forordningen først og fremst et rammeverk som forutsetter mer detaljert regulering på et senere tidspunkt. I kort trekk legger forslaget opp til en betydelige aktivitetsplikt ved at medlemslandene må sørge for at prosjekter knyttet il kritiske råmaterialer blir prioritert og håndtert sentralt av en instans som skal sørge at alle andre miljøregelverk er ivaretatt ved prosjektet. Nasjonale myndigheter vil også få en plikt til å kartlegge hvor det kan finnes kilder til kritiske råvarer i eksisterende mineralressurser.

Av særlig interesse for avfalls- og gjenvinningsindustrien er forslaget kap. 5 som omtaler uttak av kritiske råmaterialer i avfall. Nasjonalstatene vil i henhold til forslaget blant annet få en plikt til å øke innsamlingen av avfall som kan være gode kilder til kritiske råvarer og bruk av kritiske råvarer basert på sekundære råvarer. En veldig interessant side ved forslaget er at forordningen «myker» opp i statsstøtteregelverket for å legge til rette for at statene kan gi økonomiske incentiv til å fremme for å øke utvinning og bruk av kritiske råvarer fra avfall. Dersom målene om økt selvforsyningsgrad skal nås, er det ikke et spørsmål om det er nødvendig med økonomiske incentiver, men på hvilke vilkår dette skal skje. Hvordan dette skal skje sier imidlertid forslaget noe om, men er i stor grad overlatt til det enkelte medlemsland. Det er imidlertid lagt til rette for mange spennende diskusjoner om rammebetingelser i de neste årene.

Det kan være verdt å legge merke til at forslaget legger opp til merking og resirkulering av permanente magneter blant annet i gjenstander som fremstiller bilder gjennom magnetisk resonansens, vindturbiner, industrielle roboter, motorkjøretøy, kjøleaggregater, varmepumper og hvor de integrert vaskemaskiner, tørketromler, mikrobølgeovner, støvsugere og oppvaskmaskiner. Forslaget innebærer også krav til produsentene samtidig som det gir nye utfordringer for avfalls- og gjenvinningsindustrien som nå må tenke nytt på hvordan man i større grad kan resirkulere kritiske råvarer.

Det gjøres oppmerksom på at det etter hvert foreligger et stort utvalg av ulike forskningsrapporter fra JRC (Joint Research Comitee) om avfall og kritiske råvarer som kan tjene som et grunnlag for de virksomheter som har behov for å sette seg grundigere inn problemstillinger knyttet til kritiske råvarer.

Lenke til pressemeldingen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661

Lenke til rettsakten; https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en