Av temaer av interesse utover nettopp eksport / import, kan følgende refereres (med forbehold om at viktige nyanser og viktig tilleggsinformasjon ikke fremkommer i en summarisk framstilling som dette). Det understrekes også at en rekke forhold ligger fram i tid / vil innføres over tid: Krav stilt direkte i EUs forordning trer i kraft fra nå til 2032, avfallskapittelet trer i kraft august 2025 og tretti underliggende rettsakter fra 2024 til 2032.

Her er noen momenter av interesse for NFFAs medlemmer av ulik kategori, notert under seminaret:

 • Nye «Avfallsdeklarering.no» er forventet å bli lansert sommeren 2024.
 • Direktoratet arbeider med oppfølgingstiltak etter tidligere undersøkelse om ulikebehandling mellom statsforvalterne. Veiledningsmateriell myntet på sistnevnte samt forskriftsregulere i stedet for å la betingelsene ligge i tillatelsene er aktuelle tiltak.
 • Man arbeider med å vurdere status og forventet utvikling av mengder, behandlingsmåter og håndtering av uorganisk farlig avfall.
 • Seksjon for sirkulær avfallshåndtering er ny i Miljødirektoratet fra 2023. Ledes av Jone Rivrud Rygg og har følgende arbeidsområder: Avfallsforebygging, ombruk, materialgjenvinning, eksport og import av avfall, farlig avfall.

Spesielt vedr. EUs batteriforordning (trer sannsynligvis i kraft i Norge august 2024):

 • Viktigheten av denne for nettopp Norge ble understreket idet vårt land er det mest elektrifiserte i verden. Det er planer om produksjon av batterier i Norge, og både opp- og nedstrøms trengs forutsigelige rammevilkår. Norge vil få et stort volum kasserte elbilbatterier tidlig, og det pågår nordisk arbeid hvor bl.a. Stena Recycling, Batteriretur, Hydro og Northwolt er sentrale aktører.
 • Forordningen har opphav i EUs grønne vekststrategi (Green Deal).
 • Minimumskrav er innført for brukte batterier bl.a. ved at en batteriforsendelse er avfall dersom følgende mangler (noen unntak gjelder): Faktura og kontrakt som viser at batteriet skal gå til direkte ombruk og fortsatt har full funksjon, sertifikat som viser full funksjon, erklæring om at ingen av batteriene i forsendelsen er avfall, skikkelig pakking og emballasje.
 • EUs batteriforordning vil ha 30 underliggende regelverk og i Norge berører tematikken over syv departementer.
 • Litiumbatterier er ikke med i EUs avfallsliste og det gjøres ulik klassifisering i ulike land. Kan bli endret.

Mer informasjon vedr. eksport / import:

 • Egen faggruppe i Miljødirektoratet behandler søknader om eksport / import. Gruppa ansvarer for implementering og gir rettledning i regelverket. Det ble på seminaret henvist til direktoratets nettside hvor det finnes mye informasjon (bl.a. veileder) om eksport / import.
 • Lang saksbehandlingstid var ett av mange temaer som ble berørt under seminaret. Situasjonen er ikke unik for Norge, men registreres også i andre land. Det er for øvrig betydelig større tonnasjer som går til eksport enn import.
 • Norges utvikling av nytt nasjonalt søknadsskjema for eksport / import er satt på vent i påvente av nytt EU-system.
 • Framover skal avfallsforsendelser i EU i større grad følge nærhetsprinsippet og avfallshierarkiet i Avfallsrammedirektivet. Generelt eksportforbud for avfall eksportert til sluttbehandling (få unntak), større dokumentasjonskrav til eksportør. Blandet husholdningsavfall (EAL 20 01 03 og 20 03 99) blir forbudt å sluttbehandle.
 • Gjenvinningsaktivitetene på anlegget det søkes eksport til, vil komme til å bli krevd dokumentert
 • Det ble varslet en kommende høringsprosess om endringer i gebyrforskriften. Forslaget innebærer bl.a. gebyrøkning fra kr. 13 000 til 14 900 og at gebyr skal gjelde selv ved trukket eller avslått søknad om samtykke.
 • Endringer i EUs regelverk og ambisjoner innen eksport / import har som bakteppe harmonisering av regelverk, men også skifte til felles digitale løsninger alle land må bruke. Å styrke kontrollen med ulovlig avfallseksport og tilrettelegge for sirkulær økonomi, er også viktige momenter i sammenhengen.
 • Det erkjennes at land tolker regelverket ulikt samt at regelverket i noen sammenhenger ikke er tydelig nok.
 • Det foreligger forslag om etablering av grenseverdier for å skape klarere skillelinje mellom grønnvasket avfall og meldepliktig avfall.
 • I tillegg foreligger forslag om å utvikle kriterier for klarere skille mellom produkt og avfall (gjelder utvalgte, problematiske avfallstyper med høy risiko).
 • Det foreslås å vurdere harmonisering av metode for utregning av finansiell garanti.
 • I prosessene som nå pågår i EU, er det uttrykt ønske om flere forhåndsgodkjente importanlegg (med 3-årige samtykker). Lengde på forhåndsgodkjenning kan komme til å bli utvidet.
 • Revidert grensekryssforordning vil bli lansert med det første.
 • EU-kommisjonen vil foreslå flere tiltak som skal gi bedre kontroll og økt sannsynlighet for å avsløre ulovlig avfallseksport.

Forholdene i våre naboland:

 • Danmark har strammet inn importpolicy hva gjelder meldepliktig avfall.
 • Etablert nytt vurderingsgrunnlag for søknadsbehandling av import av avfall til D- og R-operasjon.
 • Strengere kriterier for søknader til R-operasjon.
 • Eget vurderingsgrunnlag for søknader om import av oljeholdig vann.
 • Søknader til sluttbehandling vil få avslag. Unntaket er ved manglende nasjonal kapasitet og farlig avfall til D10).
 • Skjerpete dokumentasjonskrav til eksportør ved søknader til D10 og R-operasjon.
 • Finland har introdusert nytt registreringskrav til transportører (av avfall). Bakgrunn er bl.a. at flere transportører brukt i norske eksportsamtykker har mangler slik dokumentasjon på grensa mellom landene.
 • Storbritannia har satt saksbehandling for eksport av utrangerte offshoreplattformer på vent. Eksport av avfall til sluttbehandling er forbudt til tredjeland. Det har oppstått en del utfordringer etter Storbritannias utmelding av EU.

Kommende endring i Avfallsforskriftens kapittel 11 m.v.:

 • EU skal vurdere om POPs-avfall automatisk skal anses som farlig avfall.
 • Ingen automatisk endring av Avfallsforskriften selv om nye fareklasser i CLP (med betydelig strengere grenseverdier).
 • Vurdering av endring av vedlegg III til rammedirektivet for avfall for å harmonisere med CLP.
 • Det kan komme endringer i EUs avfallsliste hva bl.a. gjelder revidert batterikapittel, litiumbatterier, materialstrømmer fra produksjon og gjenvinning vurderes tatt inn (nye speilinnganger) m.v. Disse og andre endringer forventes å komme i 2024.