Her er oppsummert informasjon spesielt myntet på sikkerhetsrådgiverne (samling «Dag 0»):

  • Fortsatt mange avvik knyttet til ADR-transport

2022 (2021 i parentes): 137 (81) forhold politianmeldt, 521 (385) bruksforbud, 735 (548) avvik. Totalt: 1.295 (996).

Tanktransport utmerker seg positivt sammenlignet med stykkgodstransport.

Noen typer avvik er gjengangere:

-Vedr. dokumenter: Bl.a. transportdokumenter, skriftlige instruksjoner, førers kompetansebevis.

-Vedr. transporten: Bl.a. merking av kjøretøy og transportenhet (ADR 5.2.3 – 3).

-Vedr. utstyr: Bl.a. annet utstyr som er angitt i skriftlige instruksjoner samt brannslokkingsutstyr.

  • Hvordan redusere antall regelbrudd

Kontrollrapportene sendes nå til arbeidsgiver. Læreplan for sjåføropplæringen fokuserer nå bl.a. på sjekkpunkter i ADR-kontroll, rollen til sikkerhetsrådgiver samt også vektlegger hovedreglene, sjåførens praktiske oppgaver og opptreden ved hendelser.

  • Manglende kompetanse er ofte årsak til avvik og ulykker

Det er grunn til å minne om Forskrift om landtransport av farlig gods § 5 andre ledd: Virksomheten skal sørge for at alle som har befatning med farlig gods har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre oppgavene på en sikker og forsvarlig måte.

«Falsk sikkerhet» avdekkes ofte ved tilsyn og granskning av ulykker.

  • Resultater etter dokumenttilsyn overfor aktører som mottar oljeholdig avfall deklarert som brannfarlig væske, og som håndterer det videre på en slik måte at det kan omklassifiseres

- Kun èn virksomhet splitter oljeholdig slop i fraksjoner

- Omklassifiseringer utføres ellers i hovedsak for spillolje

- Flammepunktsmålinger utføres konsekvent når det er tvil om avfall er brannfarlig væske

-Flere hadde ikke oppdatert innmeldingen av sikkerhetsrådgiver til DSB

-Ikke mulig å konkludere om ansatte faktisk har nødvendig kompetanse på grunnlag av mottatt dokumentasjon

-Ingen hadde oppgitt skriftlig at uhell med farlig gods skal meldes til DSB (kun ett uhell er meldt til DSB)

  • Spesielt om uhellsrapportering knyttet til transport av farlig gods

«Alle» uhell og ulykker skal rapporteres til DSB. Hva som skal rapporteres / ikke rapporteres kan eksemplifiseres slik:

Skal rapporteres: Hendelser som har ført til skade på liv, helse, miljø eller materiell. Dette gjelder uavhengig om skaden er direkte knyttet til ADR-lasten. Det skal også rapporteres hendelser hvor det var umiddelbar fare for slik skade («nesten-ulykker»). Konkrete eksempler kan være lekkasje av oljeholdig vann fra tankanlegg, lekkasje av bensinholdig avfall, feil ADR-klassifisering av avfall til behandlingsanlegg.

Skal ikke rapporteres: Avvik som ikke har ledet til hendelser. Hendelser med ubetydelig skade på liv, helse, miljø eller materiell. Ubetydelige trafikale hendelser. DSB anser en hendelse som ubetydelig dersom den ikke krever nytt utstyr for at transporten kan fortsette lovlig.

Det ble fra DSBs side understreket at transport starter ved lasting og slutter først når varene er losset og levert hos mottaker.

  • Sjefingeniør Arne Lærdal refererte i sin orientering til noen ofte stilte spørsmål, og DSBs svar på disse:

Skal avfall som inneholder et stoff med en fysisk fare ADR-klassifiseres uansett konsentrasjon? Svaret er: Nei! Avfallet som sådan har ikke nødvendigvis den samme faren hvis konsentrasjonen er lav, men avfallet skal vurderes og eventuelt testes for denne egenskapen, både som farlig avfall (HP-kategori) og farlig gods.

Kan man transportere farlig gods med elektriske kjøretøy: Svaret er: Ja! Dette gjelder i hovedsak, men EX-kjøretøy og FL-kjøretøy kan ikke ha elektrisk drivlinje pr. i dag. Imidlertid kommer det sannsynligvis krav tilpasset alternative drivlinjer (el, hybrid, hydrogen) i ADR 2025.

Foto: Sjefingeniør Arne Lærdal fra DSB orienterte over 70 sikkerhetsrådgivere dagen før Farlig avfallskonferansen 2023 åpnet.

Notèr deg Farlig avfallskonferansen 2024!

De som ikke hadde anledning til å delta på årets konferanse, bør man notere seg tid og sted for Farlig avfallskonferansen 2024: 12. og 13. november på Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen.