Bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri ga på konferansen en god bakgrunn for arbeidet:

  • Batterier stod i 2022 for nesten 80 prosent av alle branntilløp og branner på gjenvinningsanleggene (når årsak er kjent).
  • Feilsorterte batterier i restavfall utgjør den største brannrisikoen, men også batterier i elektronikk, papp/papir og kompleksjern er årsak til innrapporterte hendelser.
  • Det påhviler ansvar hos virksomhetene selv å vurdere organisatoriske og tekniske tiltak – og gjennomføre disse – slik at brannrisiko reduseres.

Standardproduktet ennå ikke definert

Prosjektleder Kristin Arnkværn i Standard Norge orienterte om arbeidet som nå pågår og skal resultere i en type standard. Denne kan bli et godt verktøy også når avfall- og gjenvinningsbransjen går i dialog med forsikringsbransjen, og muligens bidra til bedre forsikringsavtaler.

Arbeidet er ikke kommet så langt at man ser hvordan standardproduktet vil komme til å se ut. En mulighet er et standardprodukt som veileder i eksisterende krav til brannsikkerhet i avfall- og gjenvinningsbransjen og som viser hvordan disse bør hensyntas av virksomhetene. Arbeidsgruppen er i gang med å kartlegge dagens krav i form av lover, forskrifter og allerede etablerte standarder. Oversikten viser at det er svært mange krav som stilles til brannsikkerhet.

Uansett hvilket standardprodukt arbeidsgruppen ender med, samler gruppen nå en stor informasjonsmengde som representerer kunnskap om branner i vår bransje. Forsikringsbransjen (representert med Finans Norge) hadde ikke anledning til å være representert i arbeidsgruppen, men det er opprettet dialog med bransjen og representanter for den blir invitert inn i gruppens møter i ulike sammenhenger framover. Prosjektleder Kristin Arnkværn poengterte for øvrig at det fortsatt er mulighet for alle interesserte å tiltre arbeidsgruppen, som ledes av Knut Oskar Gilje fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.  

Vil komme på høring

Kristin Arnkværn mente det ville ta ca. ett år å utgi en ren standardisert veileder og ca. 2 år å utgi en ny standard. Man ønsker uansett ikke å forhaste seg i dette viktige arbeidet. Standardproduktet skal på høring i åtte uker før den utgis.

De som er interessert i å delta i arbeidsgruppen, kan henvende seg til prosjektleder Kristin Arnkværn på kar@standard.no eller telefon 916 52 086.

Ovenstående er informasjon summert og i korttekst. Fullstendig og utfyllende informasjon ble gitt konferansens ca. 390 deltakere. Notèr deg tid og sted for Farlig avfallskonferansen 2024: 12. og 13. november på Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen.