Det er registrert en trend hvor avfallsmottak i økende grad ønsker å videreselge produkter mottatt som farlig avfall, men som vurderes fortsatt å ha bruksverdi for vanlige forbrukere. NFFA har tatt initiativ til et posisjonsnotat / veileder som skal bevisstgjøre ansvar og andre forhold mottakene bør kjenne til. Notatet / veilederen er ført i pennen av NFFA-advokaten Einar Bratteng (Advokatfirmaet Berngaard), med innspill også fra Fagforum farlig avfall, som er NFFA og Avfall Norge sitt samarbeidsorgan.

Notatet er ment å gi en overordnet beskrivelse av de problemstillinger som gjør seg gjeldende ved ombruk av farlig avfall. Avfallsmottakene skal gjennom notatet kunne orientere seg i regelverket som er relevant ved ombruk av farlig avfall. Notatet legger ikke opp til en helhetlig gjennomgang av regelverket som kan virke begrensende på ombruk av farlig avfall.

Organisasjonene bak posisjonsnotatet er enige om:

  • Praksisen er positiv, bidrar til forlenget livsløp for produkter samt gir bransjen en høyere posisjon i avfallshierarkiet.
  • Praksisen reiser flere problemstillinger spesielt relatert til ansvar og risiko i forbindelse med den rollen avfallsmottakene får som et salgsledd overfor forbrukerne.
  • Avfallsmottak som ønsker å starte salg av produkter levert som farlig avfall må sette seg grundig inn i relevant lovverk, etablere skriftlige prosedyrer samt gi opplæring av ansatte som skal ha ansvar og funksjon i forhold til salg.

Last opp posisjonsnotatet / veilederen her!