NFFA henviser til at det på europeisk nivå går klart i retning av en stadig mer fullstendig harmonisering av avfallsregelverket mellom medlemslandene. NFFA mener det ikke er hensiktsmessig på et nasjonalt nivå å fragmentere myndigheten knyttet til farlig avfall ytterligere. 

I høringsuttalelsen poengteres at håndtering og forbrenning av farlig avfall fordrer at aktøren har en rekke organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak etablert. Disse er ofte omfattende og komplekse. For å sikre lik praksis – og dermed konkurranse på like vilkår – er det viktig at myndighet til å gi tillatelse til sluttbehandling av farlig avfall ikke delegeres fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen. Om så allikevel skjer, må slike tillatelser begrenses til impregnert trevirke og gis i tråd med standardiserte krav gitt av Miljødirektoratet. Dersom forbrenningsanlegg ønsker å sluttbehandle andre typer farlig avfall, må tillatelse gis av Miljødirektoratet, skriver NFFA i sin høringsuttalelse. Hva gjelder kverning av impregnert trevirke, er NFFA enig at at fullmakt til å gi tillatelse kan delegeres til Fylkesmannen, men innenfor de krav og forhold Miljødirektoratet har gitt. 

NFFAs styre er skeptisk til - slik Miljødirektoratet refererer i sine høringsdokumenter - en liste med farlig avfallsfraksjoner som Fylkesmannen pr. definisjon gis myndighet til å tillate forbrenning av i anlegg for ordinært avfall. Om denne listen uttaler NFFA: 

"Miljødirektoratets liste gjengitt i høringsdokumentene framstår tilfeldig og udokumentert. Slike lister er uansett kun tidsaktuelle, de refererte fraksjonenes egenskaper kan endres framover og ny teknologi utvikles. NFFA er derfor uenig i å etablere lister som forhåndsdefinerer farlig avfallsfraksjoner som er egnet for forbrenning i energigjenvinningsanlegg. Forskjellig kompetanse, tekniske kapasiteter og andre forhold kan medføre at anlegg for forbrenning av avfall uansett må gjøre en vurdering av sin egnethet til forbrenning av farlig avfall. Disse vurderingene må anleggene dokumentere i sine søknader overfor Miljødirektoratet. Dette gjelder eksempelvis kompetanse, teknologi, tiltak for å hindre uforsvarlig sammenblanding, rensegrad, gjenvinningsgrad, lokal bærekraft og interne systemer / HMS-rutiner."

Les hele NFFAs høringsuttalelse her.