Fellesforumet har fått navnet Fagforum farlig avfall, forkortet FFA. FFA skal utgjøre et slagkraftig miljø som arbeider med utvalgte prosjekter og initiativ innen farlig avfallsområdet. Derved unngås «parallellprosesser» og organisasjonenes arbeid blir mer rasjonelt og effektivt – alt til farlig avfallsaktørenes beste. Initiativet er forankret i foreningenes respektive styrer. Samarbeidet påvirker ikke Avfall Norge og NFFA som selvstendige og uavhengige bransjeforeninger. NFFA utgjør forumets sekretariat, og forumet ledes av Renate Heder som arbeider i Norsk Gjenvinning.

Etableringen av FFA innebærer at Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter avvikles, og nåværende deltakere her tiltrer i en interimsperiode «Fagforum farlig avfall».

Det vurderes nå hvilke eksisterende og nye prosjekter og oppgaver de to foreningene skal forankre i Fagforum farlig avfall». Størst medlemsnytte og flest synergieffekter vil være utvalgskriteria.

Avfall Norge og NFFA som bransjeforeninger har noe ulik innretning. Mens Avfall Norge har ambisjon om å samle alle interessegrupper innen avfall og gjenvinning, er NFFA en ekspertorganisasjon med fokus på det komplekse og kompetansekrevende farlig avfallsområdet. Avfall Norge har opparbeidet seg en sterk posisjon overfor myndighetene, politiske miljøer og har et bredt engasjement på flere området innen sirkulær økonomi. Det er en strategisk beslutning å allokere ressurser på dette viktige arbeidet fremfor fordypning innen spesielle, avgrensede fagområder. Hva gjelder NFFAs mange aktiviteter og initiativ har disse en praktisk innretning. Fokus er å bygge og vedlikeholde kompetansen hos NFFA-medlemmene, etablere verktøy som underletter den krevende håndteringen av farlig avfall samt skape allmenn forståelse for farlig avfallsaktørenes samfunnsrolle.

Bildetekst: Fra Fagforum farlig avfall (FFA) sitt første møte. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg (HIKS), Roar Hansen (NFFA), Marit Lindstad (NFFA), Nancy Strand (Avfall Norge), Renate Heder (NG) og Marianne Wiker Stensland (Oslo kommune, Renovasjons -og gjenvinningsetaten). Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang