Dette for å tilse kvalitet i alle faser – fra et produkt fremstilles til det håndteres som avfall og enten skal ut av kretsløpet eller bearbeides til gjenvunnet materiale.

Det er etablert en egen komité som over flere år skal følge arbeidet med standardisering i bransjen vår. Denne komiteen skal bl.a. sikre riktig kompetanse i de arbeidsgruppene som etableres. Komiteen skal også være avsender av de standarder som etableres.

Viktigst for NFFAs medlemmer blir nok:

  • Revisjonen av NS 9431 – Klassifikasjon av avfall. Her er flere av NFFAs medlemmer representert samt også NFFAs sekretariat. Arbeidsgruppen skal ledes av Håvard Solheim Nateland som til daglig arbeidet i NFFA-medlemmet SAR. Denne standarden omfatter som kjent 7000-serien farlig avfall. Denne standarden er ikke revidert siden 2011, og det er følgelig på høy tid med en oppdatering som bl.a. hensyntar – og ikke hindrer – gjenvinning eller gir andre håndteringsutfordringer relatert til dagens regelverk, teknologi og andre forhold.
  • Utviklingen av standardiserte løsninger for brannforebygging.

Utover disse arbeidsgruppene, er det også nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere NS 9432 – Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling / krav og anbefalinger.

Har du innspill til standardiseringsarbeidet slik det er beskrevet ovenfor, er du velkommen til å kontakte NFFAs sekretariat via post@nffa.no

NFFA vil orientere jevnlig fra arbeidet som nå er igangsatt.