Anlegg underlagt Statsforvalteren: Undersøkelse i sommer for å tilstrebe forenkling og likebehandling

I 2021 kartla Miljødirektoratet i samarbeid med statsforvalteren hvordan sistnevnte myndighet regulerer avfallsanlegg. Rapporten kan leses her. På bakgrunn av kartleggingen, innspill fra statsforvalterne og bransjen har Miljødirektoratet laget en plan for videre arbeid som skal sikre likere behandling, rammer og vilkår samt at innslagspunktet for når det kreves tillatelse i prinsippet blir det samme for alle anlegg.

Både statsforvalterne og avfallsbransjen har pekt på utfordringer med den praktiske gjennomføringen av systemet med krav om finansiell sikkerhet. Det er trukket fram at det krever mye arbeid å administrere ordningen, og at det er utfordrende å finne riktige priser/prisnivå på håndtering og avhending av det farlige avfallet.

For å vurdere hvordan ordningen eventuelt kan forenkles og tilpasses anlegg underlagt statsforvalteren, skal Miljødirektoratet i sommer kartlegge og sammenstille hvordan statsforvalteren beregner den finansielle sikkerheten i dag. I forkant har statsforvalterne sendt direktoratet et representativt utvalg av deres beregningsgrunnlag som ligger til grunn for den finansielle sikkerhet som stilles. Utvalget skal dekke store, små, urbane, rurale, "enkle" og "kompliserte" anlegg.

Skjer også i sommer: Kartlegging av kommunenes mottaksordninger for farlig avfall fra husholdningene

Som kjent stiller EUs rammedirektiv om avfall krav om separat innsamling av farlig avfall fra husholdninger innen 2025. Miljødirektoratet opplyser til NFFA at deres vurdering er at krav i Avfallsforskriften kapittel 11 (om at kommunene skal ha tilstrekkelig mottakstilbud til mottak av farlig avfall fra husholdningene), ivaretar dette kravet.

Direktoratet vurderer uansett behov for en oversikt over kommunenes mottakstilbud og om tilbudet er godt nok. Hva som er tilstrekkelig tilbud er for øvrig omtalt i en eldre veileder: Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall 99:02, og i EUs veileder om separat innsamling av farlig avfall fra husholdningene.

For å skaffe seg bedre oversikt gjennomfører direktoratet i sommer en kartlegging av kommunenes mottakstilbud for farlig avfall fra husholdninger. Virksomheter med mindre mengder farlig avfall vil også omfattes. En innleid student vil kontakte kommunale og interkommunale avfallsmottak om kommunens mottakstilbud. Undersøkelsen skal være landsdekkende og gi et bilde av situasjonen i både bystrøk og mer grisgrendte strøk. På bakgrunn av bl.a. kartleggingen vil Miljødirektoratet vurdere om det er behov for å gjøre tiltak for å oppnå mer separat innsamling av farlig avfall fra husholdningene (f.eks. revidere veileder, utføre tilsyn eller endre krav i regelverket).

Miljødirektoratet ber de som kontaktes i sommer tar seg tid til å svare på spørsmålene om mottakstilbudet i kommunen.