På møtet deltok både sentrale markedsaktører og relevante bransjeorganisasjoner. Møtet representerte starten på en prosess for å avklare lokaliteter / prosjekter for å sikre behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall.

Rapporten fra regjeringens ekspertutvalg var selvsagt et sentralt bakteppe, men også den årelange prosess som sålangt ikke har medført tydelige konklusjoner med hensyn til bl.a. lokalisering.

Det blir nytt møte i denne prosessen medio januar, samtidig med at fristen for høringsuttalelser til ekspertutvalgets rapport utløper.

NFFAs oppfatning etter møtet med ministerne, er at myndighetene nå fullt ut erkjenner at beslutninger haster og at myndighetenes engasjement i sammenhengen er påkrevd. Dette samtidig som man må ha respekt for at behandling og deponering av farlig avfall representerer et  kommersielt marked med de hensyn myndighetene må ta i den sammenheng. Det er også svært gledelig at spesielt næringsministeren på møtet uttrykte at bransjen representerer potensialer i forhold til næringsutvikling. I den sammenheng vil NFFA uttrykke et elementært poeng: Nemlig at også deponietablering og deponidrift i vår tid representerer kompetansemiljøer viktige for utviklingen av den sirkulære økonomien i Norge. 

NFFAs innspill under møtet var først og fremst at beslutninger nå haster, og at beslutninger er avhengig av myndighetenes engasjement og tilrettelegging bl.a. ved å vurdere å initiere en bilateral dialog mellom de kommersielle interessentene.

NFFA beskrev virkelighetsbildet kortfattet slik: 

Det er et marked for behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall hvor den ene dominerende aktøren om få år kan få utfordringer knyttet til sin kapasitet til å betjene sine kunder i form av nær 200 industribedrifter. Denne dominerende aktøren har i flere år arbeidet for å etablere ny kapasitet for derved å kunne fortsette å betjene kundene.

På samme tid har andre etablerte og profesjonelle aktører kjent sin «besøkelsestid», og arbeidet iherdig for å etablere konkurrerende behandlings- og deponikapasitet tidsnok til å vinne den konkurransen som er oppstått om å motta betydelige tonnasjer uorganisk farlig avfall.

Man kan ikke si at noen av disse to aktørene ennå helt har vunnet fram – mest av alt forårsaket sentrale og lokale myndigheter samt lokalmiljøenes henholdsvis sendrektighet i saksbehandling samt kraftig lokaliseringsmotstand. Når man vet hvilke tidshorisonter, investeringer m.v. som her er påkrevet, kan det mest sannsynlig oppstå en situasjon med negative samfunnsmessige konsekvenser om få år.  

Spørsmålet er i all enkelhet: Hva kan myndighetene lovmessig gjøre for å bidra til at et samfunnskritisk markedstilbud (behandling og deponering av uorganisk farlig avfall) skal fungere uten opphold, og som også hensyntar, stiller krav og betingelser som ivaretar fri, likeverdig  konkurranse. 

NFFA imøteser prosessen videre, og vurderer sporet den nå er kommet i som konstruktivt og lovende. Men i mellomtiden fortsetter "alle klokker å gå...."