Miljødirektoratet foreslår å endre kravet som godkjente returselskaper har til å samle inn bærbare, løse batterier i avfallsforskriften § 3-11 andre ledd, fra 30 til 65 % av medlemmenes samlede import og produksjon av løse batterier. Hensikten med forslaget er å sikre at dagens innsamlingsnivå opprettholdes, og skal sikre at ikke flere kasserte batterier kommer på avveie.

NFFA anser forslaget som lite fremtidsrettet og ber Miljødirektoratet vurdere om det er mulig å gå enda høyere. 65% vil i hovedsak forskriftsfeste dagens innsamlingsnivå og det anses som lite ambisiøst, både sett hen til miljø- og ressurssaken, men også i lys av de branner som blir forårsaket av batterier. NFFA anbefaler at man legger seg på en ambisiøs linje og foreslår et krav om 100%.  Et slikt krav vil bidra til reell innsats og fremtidsrettet utvikling. Kravet bør kombineres med veiledning og informasjon i en periode, fremfor sanksjoner, da det kan ta tid å realisere et slikt ambisjonsnivå. Dersom det ikke er mulig å innføre et 100% krav nå ber  NFFA om at det senest ved gjennomføring av EUs nye batteriforordning blir innført et 100% krav. 

Les hele NFFAs høringssvar her!