I forbindelse med risikoanalyse slik som beskrevet ovenfor, framstår dette kravet dersom ikke virksomheten selv allerede har sørget dokumentasjon på kunnskap om risikoen i egen virksomhet og kan vise til at de nødvendige sikringstiltak er utført for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Videre i den henvendelsen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå har sendt alle landets brann- og redningsvesen, heter det:

"Tilsyn med hjemmel i brann- og eksplosjonslovens §13 forutsetter at avfallsanlegget er vurdert som et risikoobjekt og registrert som særskilt brannobjekt. Det er dermed viktig at alle landets brann- og redningsvesen skaffer seg den nødvendige oversikten over alle avfallsanlegg i eget område, og registrerer risikoobjektene som særskilte brannobjekt".

I DSBs henvendelse til de lokale brann- og redningsvesen understrekes at konsekvensene for 3. part (naboer m.v.) må ivaretas. Videre refereres det i den brevmalen DSB har utarbeidet til bruk for det lokale brann- og redningsvesen, at:

  • Det er registrert 130 branner i avfallsanlegg i perioden 2016-2018, men det antas at det er langt flere branntilløp enn det som er registrert i myndighetenes oversikter.
  • Tilsynsaksjonen vil foregå vår / sommer 2020.
  • Tilsynene vil omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten (bygningstekniske, utstyrsmessige og organisatoriske forhold). 
  • Virksomhetens internkontroll vil også bli gjennomgått under tilsynet.

NFFA minner om våre kurs i forebygging og bekjempelse av brann på avfallsanlegg. Neste kurs - som holdes under realistiske forhold på IF sitt treningssenter i Hobøl - gjennomføres 30. oktober, altså i god forkant av tilsynene. Her formidles nyttig kunnskap, praktiske øvelser og det gis dokumentasjon på at ansatte på avfallsanlegget har deltatt på spesialtilpasset kurs gjennomført av anerkjent bransjeforening. Mer informasjon og påmelding her. 

Vi minner også på at det på årets Farlig avfallskonferanse (25. og 26. september) vil være en egen bolk med tema brann. Se her for mer informasjon om konferanseprogrammet for årets Farlig avfallskonferanse!