Hva innebærer et tilsyn etter forurensningsloven, og hvordan kan en virksomhet best forberede seg på dette?

Innledning

Forurensningsloven fastsetter en generell plikt for virksomheter til å unngå forurensning. Formålet er å verne det ytre miljøet mot forurensning og fremme bærekraftig produksjon, avfallshåndtering og avfallsminimering.

Loven åpner likevel for at virksomheter kan søke forurensningsmyndighetene om særskilt tillatelse til forurensende tiltak etter forurensningslovens § 11. Dersom miljømyndighetene gir en utslippstillatelse stilles det normalt betingelser i form av vilkår som virksomheten må oppfylle.  

Forurensningsmyndighetene fører tilsyn med at virksomheter overholder vilkårene i utslippstillatelsen, og virksomhetens håndtering av farlig avfall. Dersom det avdekkes at krav og vilkår ikke er overholdt, vil forurensningsmyndighetene komme med en reaksjon, normalt i form av pålegg om retting av avvik. Forurensningsmyndighetene har imidlertid flere virkemidler i arbeidet med å motvirke forurensning og avfallsproblemer. Alvorlig miljøkriminalitet kan blant annet medføre tvangsmulkt, pålegg om stans av drift, trekking av tillatelse eller anmeldelse med sikte på straff (forelegg eller fengselsstraff).

Gjennom tilsyn avdekker myndighetene lovbrudd som myndighetene og politiet ellers ikke ville fått kjennskap til. Slik vil tilsyn kunne bidra til at forhindre ulovlig forurensning og forsøpling. Som virksomhet er det likevel viktig å være klar over at slike tilsyn skal være proporsjonale, og at forurensningsmyndighetene må holde seg innenfor lovens grenser ved gjennomføring av tilsynet. Dersom disse grensene blir overskredet er veien til myndighetsmisbruk kort. For å stille best mulig rustet i en tilsynssituasjon er det derfor viktig for en virksomhet å vite hva et tilsyn etter forurensningsloven faktisk innebærer, og hvordan det etter loven skal gjennomføres.

Før tilsyn

Før det gjennomføres et tilsyn skal forurensningsmyndighetene varsle virksomheten om tilsynet og opplyse om en rekke ulike forhold;

  • Hjemmel for tilsyn og hva det skal føres tilsyn med
  • Tidspunkt for tilsynet
  • Hensikten med tilsynet
  • Omfanget av tilsynet
  • Hvem i virksomheten som skal være til stede under tilsynet.
  • Hvem som deltar fra forurensningsmyndigheten
  • Hvilken dokumentasjon som eventuelt må være tilgjengelig eller oversendes før tilsynet.
  • (Gebyr for gjennomføring av tilsynet, klagefrist)

Det bør avholdes forberedende avklaringsmøter før selve tilsynet for å diskutere disse forholdene. Dersom virksomheten har spørsmål til hva tilsynet gjelder eller gjennomføringen av selve tilsynet, eksempelvis omfang eller hvem som skal være til stede, bør dette avklares med forurensningsmyndighetene før tilsynet. Dersom det råder usikkerhet om hjemmel for - og nødvendigheten av tilsynet, omfang eller intervjuer med ansatte bør dette påpekes og avklares. Som utgangspunkt kan kun ledelsen intervjues og det kreves «særlig grunn» for å intervjue andre.

Forurensningsmyndighetene bør videre i forkant av tilsynet utarbeide en tidsplan for tilsynet som oversendes virksomheten.

Gjennomføring av tilsyn

Selve gjennomføringen av tilsynet består normalt av flere ulike deler; gjennomgang av relevant dokumentasjon, samtaler med relevante personer i virksomheten (ansatte, ledere, osv.), verifikasjoner og befaring. Det er viktig å være klar over at virksomheten har rett til å ha et vitne, eksempelvis en advokat, til stede gjennom hele tilsynet.

Gjennomføring av intervjuer under tilsyn

Noen ganger fatter forurensningsmyndighetene vedtak (pålegg) om opplysningsplikt i forbindelse med tilsyn, jf. forurensingsloven §49. Opplysningsplikten gjennomføres normalt som intervjuer under tilsynet. Dersom det skal gjennomføres intervjuer med andre enn selskapets ledelse, eksempelvis med ansatte, kreves det «særlige grunner» for dette, jf. §48. Unntaksregelen er snever. Dersom forurensningsmyndighetene skal pålegge enkeltpersoner slik opplysningsplikt og gjennomføre intervjuer med enkeltpersoner i virksomheten, må forurensningsmyndigheten derfor på forhånd opplyse om - og redegjøre for hvorfor det er særlige grunner til å intervjue den enkelte personen i virksomheten. Begrunnelsen må skje på personnivå. Dersom forurensningsmyndighetene ikke har begrunnet hvorfor enkeltpersoner skal intervjues, eller det ikke foreligger særlige grunner til å gjennomføre intervjuer med enkeltpersoner, har ikke forurensningsmyndighetene hjemmel til å gjennomføre intervjuene. Dette må virksomheten passe på.

Det er videre viktig å være klar over at opplysningsplikten etter forurensningsloven § 48 er begrenset. Dersom man er lovlig innkalt til et intervju, plikter man for det første kun å gi opplysninger om ytre miljø og forurensning som knytter seg til forurensningsmyndighetenes oppgaver. For det andre plikter man kun å gi opplysninger som man faktisk besitter, hvilket innebærer at forurensningsmyndighetene ikke kan kreve at det innhentes ytterligere opplysninger. For det tredje plikter man kun gå gi opplysninger som er relevante for tilsynet. Og for det fjerde har man ikke plikt til å gi opplysninger som kan være egnet til å påføre den som spørres et straffeansvar (selvinkriminering).

Det er også viktig at virksomheten husker at både ledelse og ansatte som lovlig blir kalt inn til intervjuer i forbindelse med tilsyn har rett til å ha et vitne / en observatør til stede, eksempelvis en advokat, under intervjuene. Advokaten vil da kunne passe på at intervjuene gjennomføres i tråd med loven.

Avsluttende møte under tilsyn

Ved slutten av tilsynet skal det holdes et avsluttende møte mellom forurensningsmyndighet og ledelsen i virksomheten for å gjennomgå de avvik og anmerkninger som forurensningsmyndighetene mener å ha avdekket. Virksomheten skal få en kopi av de fremlagte avvikene og anmerkningene dersom disse foreligger skriftlig ved det avsluttende møtet.

Tilsynsmyndighetene skal i møtet presentere sine konklusjoner fra tilsynet, og virksomheten får anledning til å oppklare eventuelle misforståelser som ligger til grunn for de påpekte avvik og anmerkninger. Virksomheten bør i det avsluttende møtet følge nøye med og sørge for å oppklare feil i faktagrunnlaget. Dette fordi virksomheten ikke vil ha anledning til å korrigere feil når sluttmøtet er over.

Virksomheten bør ha et bevisst forhold til jussen og forskjellen på anmerkninger og avvik, slik at disse kategoriseres riktig av myndighetene. Det er kun manglende etterlevelse av krav fastsatt i, eller i medhold av, lov eller forskrift som skal benevnes som avvik i rapporten. Alle andre forhold er anmerkninger. Ved avvik skal det gis en punktvis henvisning til paragraf og punkt i aktuell lov, forskrift og tillatelse/vedtak. Alle avvik og anmerkninger skal begrunnes.

Et vitne, eksempelvis en advokat som er til stede gjennom tilsynet, vil kunne sikre dette.

Etter tilsyn

Tilsynsmyndighetene skal alltid utarbeide en tilsynsrapport med hovedkonklusjon og eventuelle avvik og anmerkninger etter gjennomført tilsyn. Rapporten er endelig.

Det skal være samsvar mellom det som ble oppsummert i det avsluttende møtet under tilsynet, og det som kommer frem av tilsynsmyndighetens skriftlige rapport i ettertid. Tilsynsmyndighetene kan ikke inkludere i rapporten avvik og anmerkninger som ikke var presentert i det avsluttende møtet. Det er derfor viktig at virksomheten gjennomgår rapporten utførlig når denne foreligger.

Dersom rapporten konkluderer med eventuelle reaksjoner, skal rapporten sette frister for oppfølging fra virksomheten.

Oppsummering

Tilsyn skal bidra til å forhindre ulovlig forurensning og forsøpling. Tilsyn skal likevel være proporsjonale og gjennomføres i tråd med loven. Dersom virksomheten har et bevisst forhold til hva et tilsyn etter forurensningsloven faktisk innebærer, og hvordan det etter loven skal gjennomføres, vil virksomheten stille godt rustet i en tilsynssituasjon.

Husk likevel at virksomhetens påvirkningskraft er størst før gjennomføring av tilsynet. Sørg derfor for å avklare eventuelle usikkerheter i denne fasen, og rådfør dere om nødvendig med advokat dersom det råder usikkerhet om hjemmel for - og nødvendigheten av tilsynet, omfang eller intervjuer med ansatte.