Leter du etter den digitale utgaven av "NFFA-veilederen 2017-2019 Deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall"?

 Her finnes informasjon om utvalgte avfallstyper

KLIKK HER

Revidert veiledningsmateriell – "Hva gjør avfall farlig?"

Nedenfor får du tilgang til andre versjon av veilederen "Hva gjør avfall farlig?" Veilederen med vedlegg er utarbeidet av NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Tilgang gis fortsatt kun medlemmer av de respektive foreningene. 

NB: Utarbeidelse av en veileder med tema grenseverdier for farlig avfall, er som tidligere nevnt et krevende prosjekt. Du vil derfor fortsatt kunne finne vurderinger du kanskje ikke er enig i, ikke forstår bakgrunnen for eller kanskje mener er feil. Dette er uttrykk for den usikkerheten som ofte vil kunne være knyttet til kategorisering av avfall samt også kompleksiteten i lovverk og underlagsmateriale som er brukt i utarbeidelsen av veilederen.

Vi ber deg - også denne gang -  melde til NFFA forhold du stusser over, konkusjoner som du oppfatter som feil eller ønsker du har for neste versjon av veilederen (som kommer senhøsten 2018). Merk at det ikke er utført endringer i alle arkene i Excelboken! 

En veileder som skal gi assistanse i det krevende arbeidet med å finne ut om et avfall skal klassifiseres som farlig eller ikke, er av stor viktighet for aktørene i farlig avfallssystemet. Utgiverne ber deg derfor betrakte arbeidet med fremtidige versjoner av veilederen som et bransjeprosjekt – en dugnad – som du er med på, nå når du er en av de som fortsatt har gratis tilgang til dette materiellet (foreløpig som den eneste, norske veilederen innen området).

Derfor både imøteser og forventer vi dine kommentarer og innspill. Marit Lindstad i NFFA har ledet arbeidet også denne gang! Innspill kan gis til post@nffa.no eller på telefon + 47 97 00 55 80. 

Vennlig hilsen,

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Forum for miljøkartlegging og -sanering

NFFAs veiledningsmateriellet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Enhver eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring eller kopiering er kun tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) eller etter særskilt avtale med rettighetshavere. Dette materiellet er i sin første versjon ment kun som en veileder (tekst og tabeller) for medlemmene i NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Innholdet må ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet tilsier. Utgiverne påtar seg ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for at innholdet i veiledningsteksten eller i tabellene er fullstendig eller korrekt. Det presiseres også at utgiverne ikke er ansvarlig for nøyaktighet, tilstrekkelighet, tidsriktighet og / eller omfattelse av innholdet. Vi henviser i denne forbindelse til de myndighetstillatelser og forpliktelser brukerne selv har i tråd med norsk lov.

Ønsker du tilgang til å laste ned veiledningsmateriellet? Send en forespørsel her.