Basiskarakterisering av avfall til deponi

NFFA understreker at tabellen for grenseverdier og tilstandsklasser som veilederen inneholder for forurenset grunn, ikke skal brukes i sammenheng med gravemasser eller farlig avfall.


LAST NED:

Skjema

Oppdatert veileder inklusive skjema


Vær oppmerksom på følgende:

Tabellen på side 17 i "Veilederen for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi" refereres tabell fra Miljødirektoratets veileder "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn". NFFA understreker - slik Miljødirektoratet også har gjort - at dette er tabell som ikke skal brukes for å basiskarakterisere eller klassifisere farlig avfall. Som verktøy for dette må fortsatt kapittel 9 og kapittel 11 i Avfallsforskriften brukes. Tabellen må følgelig kun brukes i forbindelse med vurdering av forurenset grunn og videre bruk av slikt areal, ikke til klassifisering av farlig avfall eller til klassifisering av "gravemasser" - oppstått f.eks. i forbindelse med riving - og hvor innholdet kan være av svært varierende karakter. 

Både Miljødirektoratet og NFFAs medlemmer er kjent med feil bruk av veilederen "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", d.v.s. til å avgjøre om noe er farlig avfall er ikke. Slik bruk kan ha medført farlig avfall er håndtert i strid med regelverket og derved ikke forsvarlig. NFFA presiserer derfor slik Miljødirektoratet har gjort, følgende:

Tilstandsklassene i veilederen ("Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn") skal brukes til å sette akseptkriterier for hvilke nivåer av miljøgifter i jord som kan aksepteres ut fra en helsevurdering. Denne vurderingen skal brukes i forbindelse med graving, bygging eller etter opprydding og senere arealdisponering til boliger, forretninger, industri, trafikkareal m.v. 

Utfyllende informasjon for spesielt berørte:

Fra Miljødirektoratets egen informasjon om forholdet, siterer vi:

Øvre grense for tilstandsklasse 5 i veilederen ("Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn) skal ikke avgjøre hva som er farlig avfall. Det skal bestemmes i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Du kan lese mer om klassifisering av farlig avfall her.

Avfallsbesitter er ansvarlig for å vurdere om avfallet skal anses som farlig. Der avfallet skal leveres til deponi, er det avfallsprodusenten som skal sørge for basiskarakterisering etter avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II.

Skal til godkjent avfallsanlegg 

Tilstandsklassene i veilederen gjelder heller ikke idet forurenset grunn/masse fraktes ut av tiltaksområdet. Da trer avfallsregelverket inn.

I saker som behandles etter forurensingsforskriften kapittel 2 skal all forurenset overskuddsmasse som ikke disponeres i tiltaksområdet, leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven jf. forurensningsforskriften § 2-5 andre ledd.

I strid med miljøgiftmålene

Tilstandsklassene i veilederen kan heller ikke brukes til å vurdere om det å tilføre avfallsmasser (eksempelvis fluff, blåsesand, byggavfall, herunder betong) til et område ikke vil føre til «nevneverdige skader eller ulemper», og dermed være lovlig uten tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.

En slik bruk av tilstandsklassene kan gi ukontrollert spredning av miljøgifter og er i strid med nasjonale mål om å stanse eller vesentlig redusere utslipp av miljøgifter.

Fant du det du lette etter?