Forumet har nettopp gjennomført webinar hvor styremedlemmene selv orienterte om pågående aktiviteter. Her deltok også sjefingeniør Arne Lærdal fra DSB som uttrykte forhåpninger om regelmessige møter med forumet, og at direktoratet derved vil kunne få nyttige og samlede tilbakemeldinger fra sikkerhetsrådgivere som arbeider med farlig avfall som farlig gods.

Vil innhente innspill til neste møte

Forumet planlegger nytt møte med DSB i oktober, og vil i forkant av dette be sikkerhetsrådgiverne i NFFA-virksomhetene om innspill på temaer og problemstillinger som ønskes diskutert med direktoratet. NFFAs sekretariat - som heretter skal være en ressurs for forumet - vil tilse innhenting av innspill i september. Sekretariatet arbeider med en mailliste til bruk når sikkerhetsrådgiverne skal adresseres direkte. NB: Er du usikker på om du er registrert på denne listen, så bruk skjema du finner her!

Film snart klar 

Sammen med produksjonsselskapet Zoaring har forumets styre jobbet fram en to minutters animasjonsfilm som skal skape økt forståelse for sikkerhetsrådgivernes rolle og funksjon. Målgruppen er ikke minst ledernivåene i virksomhetene. Filmen går i produksjon i løpet av sommeren.

Mal kap. 1.3 i ADR

Hovedformålet med malen er å gi støtte, faglig styrke og oppmuntre sikkerhetsrådgivere i medlemsmassen til å drive internopplæring i kap 1-3 i ADR. Forumet som sådan skal ikke holde slik opplæring. Malen vil trolig få form som en PDF-fil, og et dokument med flere forklarende avsnitt og all nødvendig informasjon. Styrets medlemmer har fordelt oppgaver med utarbeidelse av malen, som vil foreligge snarest kommende høst. 

Endelig styre besluttes etter sommerferien!

Pr. nå består styret i Forum for sikkerhetsrådgivere av fem personer, men styret i NFFA har åpnet for at det kan være inntil seks medlemmer. Det er flere kandidater til den sjette styreposten. Styret i forumet konstituerer seg selv, og vil beslutte endelig styresammensetning straks etter sommerferien. Eksisterende styre består av Rose Marie Andersen (Jotun), Jon Erling Terjesen (Stena Recycling), Kari Bang (Batteriretur), Dunja Sayyed (Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune) samt Ronny Sørensen (sikkerhetsrådgiver i NFFA / Sykehusbygg).