Kort om forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021

 • 2 milliarder til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO₂, såkalt CCS, i Norge.
 • 40,9 milliarder til forskning og utvikling.

 • 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

 • 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall.

 • Bevilgningene til fagopplæringen foreslås økt for å legge til rette for at fylkeskommunene skal gi et utvidet tilbud i skolen til elever som ikke får læreplass, og for å videreføre den ekstraordinære økningen i lærlingtilskuddet våren 2021 og tilskuddet til ordningen Fagbrev på jobb.

Kort utdrag om avgifter

 • Spillolje: For 2021 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2020 er avgiftssatsen 2,273 kroner per liter. Avgiften på smøreolje ble innført i 1988. Avgiften skal bidra til å redusere uheldig disponering og forbrenning av spillolje, og dermed redusere skade på helse og miljø. Avgiftsplikten omfatter motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, hydrauliske oljer, mineraloljebaserte smøreoljer samt tilsvarende produkter av annen opprinnelse. Smøreolje som brukes i utenriks fart, fiske og fangst i fjerne farvann, anlegg på kontinentalsokkelen, forsyningsfartøy mv. og i fly er fritatt for avgift. Det gis tilskudd ved innlevering av spillolje til godkjent innsamler.

 • Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK): For 2021 foreslås det å øke avgiftssatsen med 5 pst. utover prisjustering, se forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2020 er avgiften 544 kroner per tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på mineralske produkter

 • Trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER): For 2021 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene. For 2020 er avgiftssatsen 74,76 kroner per kg ren TRI og PER.
 • Ny avgift på forbrenning av avfall: For 2021 foreslås det å innføre en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Det foreslås at avgiften ikke skal omfatte kvotepliktige forbrenningsanlegg. Videre foreslås det fritak for utslipp av CO2 ved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom CO2 fanges og lagres (CCS).

Et rekordstort budsjett for klima og miljø?

 • Samlet foreslår regjeringen å øke midlene til klima og miljø med 1,.2 milliarder kroner.

 • Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi, føre ein politikk som gjer at næringslivet kan skape grøne jobbar og bidra til ei meir berekraftig framtid.

 • 6,2 milliardar kroner til miljøvennleg transport

 • Taktskifte for å ta i bruk teknologi som kan gi meir miljøvennleg transport og alternative drivstoff.

 • Fangst, transport og lagring av CO2 – "Langskip". Regjeringa vil løyve totalt 16,8 milliardar kroner, av dette om lag 2,7 milliardar kroner i 2021 til fangst, transport og lagring av CO2.

 

Satsing på klimaforsking, innovasjon og kunnskap

 • Satsning på grønn omstilling: 70 millionar kroner til forsking på reduksjon av klimagassutslepp, korleis hindre tap av naturmangfald og korleis sikre meir klimatilpassa og berekraftig matproduksjon
 • Regjeringa vil bidra til overgangen til ein meir sirkulær økonomi og foreslår å løyve 40 millionar kroner til dette formålet. 
 • Regjeringa foreslår å løyve 30 millionar kroner til å starte oppryddinga av forureina sjøbotn i Hammerfest Havn. Massane som vert fjerna vil bli deponert og danne fundament til ny sentrums- og hurtigrutekai og ny fiskerikai.  
 • Regjeringa styrker arbeidet med å ta vare på naturmangfaldet med 15 millionar kroner. 

Tiltak for å skape en grønn fremtid

 • Hovedvirkemidlene i regjeringens klimapolitikk er en gjennomgående prising av utslipp i form av klimagassavgifter og deltakelse i EUs kvotesystem for bedrifter.
 • Det skal legges til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. Det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt. Regjeringen satser  på tiltak som motiverer til å ta grønne valg.
 • Regjeringen baserer klimapolitikken på at forurenser skal betale, satser på grønn teknologi og på å bidra til markeder for nullutslippsløsninger.
 • I budsjettet foreslår derfor regjeringen at CO2-avgiften økes med 5 pst. utover prisstigning. I tillegg utvides bruken av avgift på klimagasser ved å oppheve fritak i CO2-avgiften
 • Innfører ny avgift på forbrenning av avfall. For 2021 foreslås det å innføre en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Det foreslås at avgiften ikke skal omfatte kvotepliktige forbrenningsanlegg. Videre foreslås det fritak for utslipp av CO2 ved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom CO2 fanges og lagres (CCS).
 • Formålet med en avgift på utslipp fra avfallsforbrenning er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. I tillegg til at avgiften vil gi inntekter til statskassen, skal den også bidra til å redusere andre miljøskader fra avfall, herunder bidra til en forsvarlig håndtering av farlig avfall. Avgiften innføres 1. januar 2021.
 • Regjeringen foreslår at norske avfallsforbrenningsanlegg ikke bør innlemmes i EUs kvotesystem. Regjeringen foreslår i stedet å innføre avgift på forbrenning av avfall. For å unngå at forbrenning av avfall belastes både avgift og kvoteplikt (dobbel virkemiddelbruk), foreslås det at avgiften ikke omfatter forbrenning av avfall som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.
 • Regjeringen foreslår å realisere et demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2. Prosjektet, kalt Langskip, vil fange CO2-utslipp ved Norcems sementfabrikk og lagre disse i et undersjøisk reservoar på norsk sokkel.
 • For å redusere klimagassutslipp fra innenriks skipsfart foreslår regjeringen å videreføre tiltak for økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og arbeidet med grønn flåtefornyelse av lasteskip.
 • Regjeringen vil satse mer på ny grønn teknologi og nullutslippsløsninger for å nå Norges klimaforpliktelser. Enova skal spisses som klimavirkemiddel i neste avtaleperiode (2021–2024).
 • Grønn plattform: Det foreslås til sammen 333 mill. kroner til næringsrettede tiltak innenfor «Grønn plattform» under Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva, i tråd med signalene fra i vår. Tiltaket skal fremme omstilling ved å gi støtte gjennom flere stadier, fra grunnleggende forskning til innovasjon og kommersialisering. Regjeringen foreslår også ytterligere 700 mill. kroner i investeringskapital til klimainvesteringer gjennom Nysnø.

https://www.regjeringen.no/contentassets/d2e227f7a0e842e2946a8f8f95cb65db/no/pdfs/prp202020210001ls0dddpdfs.pdf

Foto: Marte Garmann