Operatørselskap som er involvert i egenskap av NOFO-medlemmer, er AkerBP, Equionor, Total, Norske Shell, ConocoPhilips, Wintershall, Lundin og 11 andre operatørselskaper. NOFO har gitt SAR AS selve oppdraget med å utarbeide avfallsplanen for NOFO og de 18 operatørselskapene som er medlem i organisasjonen.

Våre medlemmer er viktige i nasjonal sammenheng

NFFA-medlemmer er ment å utgjøre en betydelig ressurs i en eventuell større oljevernaksjon på norsk sokkel. Dette bl.a. i form av slamsugere, tankanlegg for mellomlagring, behandlingsanlegg for flytende oljeholdig avfall / fast avfall, annet relevant utstyr samt våre medlemmers fagpersonell og tilgang til kompetanse. NOFO og operatørselskapene vurderer det som viktig i nasjonal beredskapssammenheng å skaffe oversikt over disse ressursene. Det er også tiltenkt at det blir NFFAs rolle å regelmessig ajourføre denne oversikten i årene fremover.

Blir prioriterte samarbeidspartnere

NFFA ber sine medlemmer aktivt å bidra i den registreringen som nå skal utføres. De kapasiteter som registreres vil kunne bli prioriterte løsninger for NOFO og operatørene på norsk sokkel. I etterkant av registreringen, vil det kunne være aktuelt å inngå mer omfattende underleverandøravtaler med de aktuelle virksomhetene gjennom den kontrakten NOFO har med SAR AS for disse tjenestene.

Hva ønskes registrert?

Selv om alle operatører offshore har sine egne planer for håndtering av avfall fra en oljevernaksjon offshore, er det første gang en samlet plan utarbeides. Planen vil blant annet inkludere elementer som:

  • Transport av olje og oljeholdig vann
  • Midlertidig lagring av avfall og farlig avfall i Norge og i Europa
  • Behandling av avfall og farlig avfall i Norge og i Europa
  • Utleie av personell og lokalt utstyr langs den norske kystlinjen
  • Driftsrelasjoner mellom avfallsselskapene, oljeselskaper og NOFO
  • Hvordan bruke planen for fremtidige oljevernøvelser

NFFA understreker viktigheten av at medlemmene responderer på registreringsskjemaet som sendes fra oss i løpet av få dager. Registreringsarbeidet vil skape et reelt bilde av hvilke kapasiteter Norge har i en akuttsituasjon offshore.