Prosjektgruppen bestående av representanter for NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering gjør nå en gjennomgang av klassifiseringsverktøyet før en oppdatert versjon 4 av klassifiseringsverktøyet foreligger. Brukerne vil få beskjed når oppdateringen er utført og ny versjon av klassifiseringsverktøyet må lastes ned.  Samtlige brukere av "Hva gjør avfall farlig? Versjon 4" er varslet direkte.

  • De uorganiske stoffene:

Kalsiumkarbonat og vanadium (V) er ikke klassifisert. Det betyr at hver enkelt bruker må gjøre sine egne vurderinger dvs. sjekke disse særskilt mht. gjeldende grenseverdi.

  • De organiske stoffene:

Forbindelsene (1-3) som er oppført under med henvisning til «Grenseverdi gitt av forskriftens vedlegg 2 nr. 2», må sjekkes i nevnte forskrift. Hva gjelder de øvrige forbindelsene (4-7) fremgår grenseverdi foreløpig ikke i tabellen (dvs. de er ført opp som ikke klassifisert). Disse må også sjekkes særskilt:

  1. Endosulfan
  2. Heksaklorbutadien
  3. Pentaklorbensen
  4. Ftalater (4 forskjellige)
  5. Oxydipropyldibensoat
  6. Tetrabrom(tetrabromfenyl)benzen
  7. Syklosiloksaner

«Hva gjør avfall farlig?» vil fortsatt være åpen for bruk. Beskjed gis direkte til brukerne straks oppdatering er utført. Ny nedlasting av klassifiseringsverktøyet må da gjøres av hver enkelt bruker.

Foto: Arbeidsgruppen bak "Hva gjør avfall farlig? Versjon 4".