Nær 50 personer er pr. dato registrert hos NFFA med interesse for å delta når studiet starter høsten 2021. Tallet er økende, og det kan bli rift om plassene siden det første kullet antakelig vil være begrenset til 30 studieplasser.

Utdanningen vil gi 30 studiepoeng, og gjennomføres som et deltidsstudium i tillegg til full jobb. Undervisningen vil primært skje nettbasert, og med samlinger i løpet av studietiden. Det legges opp til at studentene kan bo hvor som helst når de gjennomfører studiet. Forelesningene vil antakelig foregå én ettermiddag / tidlig kveld mellom kl. 16 og kl. 20. Dette er en studieform som egner seg godt når du er i jobb.

Utdanningen er den første i sitt slag, og etterlengtet både av myndigheter og bransje. Det må forventes at den gir både yrkesmessig status og bidrar karrieremessig for de som fullfører studieløpet. 

Lærekrefter også fra NFFAs medlemsmasse?

Det finnes noe begrenset tilgang på læremateriell som bøker, kompendier m.v. Boken «Avfallsrett» utgitt høsten 2020 vil sammen med veiledningsmateriell, kompendier, elektroniske og digitale kilder kunne anvendes. "NFFA-veilederen" og "Hva gjør avfall farlig?" videreutvikles nå for å kunne inngå som læremateriell i sammenhengen. Kompendium innenfor blant annet emnet «Det grønne skifte» skal utarbeides.

Fagskolen Vestfold og Telemark samt NFFA registrerer nå potensielle lærekrefter og foredragsholdere med høyrere utdanning og dokumentert kompetanse innen farlig avfall og miljøgifter. Er du interessert i en slik funksjon, kan du registrere din interesse her. Det vil være Fagskolen som rekrutterer og godkjenner faglærerne. Det er fra deres side ikke planlagt noen formell utlysning i sammenhengen.

Når utdanningen er i drift vil Fagskolen og NFFA samarbeide videre om å utvikle konseptet og innholdet. Dette samarbeidet vil blant annet handle om å etablere fagråd for utdanningen, evalueringer av gjennomføring og videreutvikling / evaluering av studieplanen. Gjennom NFFAs nettverk vil det også søkes å hente inn eksterne sensorer for utdanningen. Meld gjerne din interesse her!

Mulige opptakskrav for studentene

Opptakskravene er referert i søknaden om NOKUT-akkreditering, og er forankret i Fagskoleforskriften § 7. Siden kjennskap til kravene er viktige både for søkerne og deres eventuelle arbeidsgivere, refererer vi dem fra NOKUT-søknaden:

"Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark (2020) er fullført og bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, og Teknikk og industrifag, med bestått fag-/ svennebrev*.

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag realkompetansevurdering opp mot ovennevnte programområder og fag-/svennebrev, dersom søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret, har relevant arbeidserfaring og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende Vg2- nivå for yrkesfaglige utdanningsprogram. Søknad om realkompetansevurdering sendes til Fagskolen Vestfold og Telemark som foretar vurderingen og fatter vedtak i saken.

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene, er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. I tillegg må fagbrevet/yrkeskompetansen fra hjemlandet tilsvarer samme faglige krav som norsk fagbrev/svennebrev i de programområder og fag- /svennebrev som kvalifiserer for opptak, nevnt over. Søkere fra nordiske land får sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha realkompetanse tilsvarende fagbrev/svennebrev nevnt under opptakskrav. Søkere med utdanning utenfor Norden må få sin kompetanse realkompetansevurdert av skolen. Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk i henhold til Fagskoleforskriften § 9 tredje ledd.

* Les mer om hvilke fagbrev / svennebrev som faller inn under de tre yrkesfaglige utdanningsprogrammene her, og som kan kvalifisere til opptak!  

Hva skjer nå?

Fagskolen og NFFA videreutvikler og ferdigstiller studieplanen i tiden fremover. Denne vil bli forankret i NFFAs nettverk og hos de emneansvarlige. Dette er en helhetlig plan for studium innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Planen inneholder mål og innhold, forventet læringsutbytte, oppbygging av studiet, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR).

Følg med på NFFAs hjemmeside hvor vi fortløpende i samarbeide med Fagskolen vil gi oppdatering om utviklingsprosjektet!

Har du spørsmål om utdanningen, er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder i NFFA, Marit Lindstad, på telefon 97 00 55 80.

Meld uforpliktende din interesse for utdanningen her!