For å øke kunnskapsnivået har direktoratene engasjert RISE Fire Research til å frembringe faktagrunnlag som belyser risiko samt foreslår tiltak for å forebygge og begrense skadeomfang og miljøpåvirkning av brann i avfallsanlegg. Konsulentrapporten skal være med på å danne grunnlaget for felles tilsynsaksjon i 2020. Resultatet av aksjonen kan bli at regelverksendringer blir vurdert.

Råd om forebygging

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Rogaland brann og redning IKS, Rise Fire Research samt Westco stilte med forberedte foredrag på dialogmøtet. Sistnevnte er èn av de avfalls- og gjenvinningsbedrifter som har vært rammet av brann. Se alle presentasjonene via lenker nederst i denne artikkelen!). Det ble gitt mange nyttige råd.

Grunnleggende er selvsagt gjennomføring av risikovurdering basert på den brennverdi «moderne» avfallsfraksjoner har. Mindre oppsamlingshauger vil også kunne forhindre branntilløp. Basert på metodisk arbeid og dialog med bransjen, kunne Rogaland brann og redning (branninspektør Øyvind Nermoen) anbefale følgende konkrete tiltak:

 • Reviderte / bedre rutiner for lagring / plassering
 • Gjennomtenkt plassering av containere
 • Oppdeling i båser / fraksjoner
 • Skilt med «Røyking forbudt»
 • Branninstruks for evakuering
 • Orienteringsplan / møteplass
 • Brannøvelser / brannvernopplæring
 • Tekniske foranstaltninger som ble nevnt av brannvesenet: Direktekobling og nøkkelboks, brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg, varmesøkende kamera, talevarslingsanlegg

Også NSO (direktør Knut Oscar Gilje) poengterte viktigheten av systematisk kartlegging av risikoforhold, og anbefalte bred medvirkning av ansatte i dette arbeidet. Andre råd fra NSO var:

 • Legg tikl grunn at identifisering av farlige forhold og problemområder krever omfattende kunnskap om eget anlegg og det avfallet som mottas
 • Etabler rutiner for å sjekke avfallet for brannkilder
 • Sensorer / detektorer for å avdekke varmgang og varmeutvikling
 • Et godt trent industrivern

Endring i Industrivernforskriften

NSO minnet om at ny industrivernforskrift trer i kraft 1. januar neste år. Foreslått endring er bl.a. innslagspunktet for når krav om industrivern gjøres gjeldende i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og at dette settes til 20 sysselsatte (40 nå). Det foreslås også endring i næringskode 38 (Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall). Bakgrunnen for endringen er å fange opp de mange virksomheter som behandler avfall, men som nå er registrert som transportvirksomhet (som ikke er omfattet av krav om industrivern).  NFFA har i høringsuttalelse støttet endringene.

Endringene i brennverdi i avfall

NFFA besitter relevant ekspertise i vårt interne ekspertpanel og her vurderes at brennverdien i avfall de siste 15 årene trolig har økt med ca. 50 %, (fra ca. 10 MJ / kg til 15-18 MJ / kg.

Brennverdien på ordinært husholdningsavfall (med våtorganisk) og blandet næringsavfall (med tungmasser) lå tidligere på rundt 10-11 kJ / kg. Dette ble tidligere sluttdisponert på deponier (ca. 1995 - 2000). Bl.a. kildesortering har vært med på å endre denne situasjonen. Når man tar ut våtorganisk og sorterer ut mer glass / metall, øker selvsagt energiinnholdet. I tillegg kaster vi garantert mer plast enn før. Målinger hos forbrenningsanleggene bekrefter dette. Energiinnholdet varierer selvsagt fra kommuner / næringsavfallsfraksjoner med mye våtorganisk - til „sortert brennbart avfall“ (med plast). Dette er endringer som har kommet med innføringen av deponiforbudet for våtorganisk og forbudet mot deponering av avfall med et høyere innhold av organiske stoff enn 3-5%. 

Endringene i brennverdi sammen med innhold av Li-Ionbatterier er blant de faktorene som bør medføre oppdatering i de risikovurderinger som gjøres.

Oppfordring til NFFAs medlemmer

NFFA ønsker å være medspiller for myndighetene i den økte oppmerksomheten som nå rettes på temaet brann i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Våre medlemmer kan også ta kontakt med selskapet RISE Fire Research i Trondheim, som skal utarbeide rapporten til DSB og Miljødirektoratet. Kontaktperson i RISE er Ragni Fjellgaard Mikalsen (ragni.mikalsen@risefr.no eller telefon 464 18 000).

NB: Vi minner om NFFAs kurs i brannforebygging og bekjempelse på IFs treningssenter 20. mars. Kurset gjennomføres sammen med InErgeo, og er det 11. kurset i rekken. Tilbakemeldingene fra disse kursene er svært gode. Deltakerne får også prøvd seg på praktisk brannslukking i realistiske omgivelser. Les mer og meld deg på her.

Presentasjonene på dialogmøtet om brann kan du laste opp her (PDF):

DSB og Miljødirektoratet

RISE Fire Research

Rogaland brann og redning

Westco

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon