Arbeidsgruppen i NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere har jobbet med å få knyttet en del av rollene i farlig avfallsbransjen (f.eks. avfallsmottak, avfallsbesitter m.v.) sammen med rollene i ADR-regelverket (avsender, mottaker, transportør o.s.v.)

Bakgrunnen for problemstillingen er at det i noen sammenhenger er usikkerhet om en rolle i farlig avfallsbransjen også er en rolle i ADR.

Arbeidsgruppen har nå utviklet et dokument hvor målet er å kartlegge aktørenes roller for så å synliggjøre aktørenes plikter og oppgaver i henhold til ADR-regelverket. Dokumentet er utarbeidet i tabellform for å kunne brukes som et verktøy for NFFAs medlemmer.

Første del viser når en aktør i farlig avfallsbransjen også har / kan ha / eller ikke har en rolle i ADR.

Andre del uttrykker arbeidsgruppens forståelse av begreper / roller i farlig avfallsbransjen. Denne forståelsen er kommet fram både gjennom samtaler i gruppen, med kolleger og beskrivelser fra myndighetene i form av forskrifter og faktaark. I siste kolonne kan virksomheten selv fylle inn sin forståelse av begrepet / rollen.

Tredje del inneholder definisjoner på roller i ADR.

I tillegg har arbeidsgruppen laget en tabell der virksomheten selv kan gjøre en vurdering om de har en rolle i ADR.

Arbeidsgruppen uttaler: Dette er første versjon, og det finnes sikkert mange flere begreper / roller i farlig avfallsbransjen som dere ønsker å vurdere opp mot rollene i ADR. Virksomhetene oppfordres derfor til å ta kontakt dersom det er ønsker å knytte nye / andre roller inn i dokumentet.

Arbeidsgruppen består av Kari Bang (Batteriretur), Odd Egil Antonsen (Perpetuum), Anne-Mette Lillehagen (AS Farlig Gods) og Dordi Snefjella (Østbø). Sistnevnte er leder av NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere, og kan kontaktes på følgende måte:

dordi.snefjella@nffa.no eller telefon 913 99 176. 

VEILEDNINGSMATERIELLER LIGGER HER (krever innlogging som NFFA-medlem)