En rekke forhold vil bli ettergått under tilsynet som vil omfatte mer enn 57 virksomheter som Fylkesmannen og DSB vil oppsøke sammen. I tillegg vil de lokale brannvesen gjennomføre egne tilsyn. Hovedfokus er brann, men også miljørisiko i sammenhengen. Virksomhetenes brannrisikovurderinger vil utvilsomt være av den dokumentasjon som vil bli ettergått. Kunnskap om de ulike avfallsfraksjonenes brannrisiko likeså samt internkontroll og brannsikkerhet i byggverk.

Det er fylkesmennene og brann- og redningsvesen som velger ut anlegg for tilsyn. Utvelgelsen skjer på bakgrunn av risiko og lokal kunnskap hos det lokale brannvesen.

Tilsynet varsles god tid i forkant. Tilsynet gjennomføres i løpet av èn dag. Møteaktivitet i forbindelse med tilsynet reduseres til et minimum grunnet korona-situasjonen. Utendørs befaring prioriteres. Oppstart- og avslutningsmøte vil bli gjennomført. Likebehandling mellom kommuner og fylker tilstrebes. 

Oppsummering etter tilsynsaksjonen publiseres våren 2021. Behov for endring i regelverk og eventuelle tillatelser vurderes samtidig i forbindelse med evalueringen og oppsummeringen.

Som kjent er det siden 2006 registrert 200 branner i avfallsanlegg.  Ingen på  spesialanlegg utelukkende for farlig avfall, men der farlig avfall forefinner (som på kommunale anlegg) er miljørisikoen spesielt høy. 

Andre stikkord for temaer under tilsynene synes å bli: 

  • Kunnskap om industrivern, personlig verneutstyr avvikshåndtering osv.
  • Brannrisikovurdering 
  • God kontroll på egen risiko og dokumentasjon av denne
  • Hvilke rutiner finnes for oppbevaring, barrierer, produksjonsutstyr, oppsamling av vann og brannavfall? 
  • Miljørisikovurdering (spesielt farlige stoffer i slukkevann)
  • Hvordan kan slukkevann og skum påvirke omgivelser/ytre miljø ved brann? 
  • Hva er akseptkriterier? 
  • Hvordan samles forurensningen opp?

Informasjon finnes på hjemmesiden til Miljødirektoratet og DSB. Dette er lenke til en rapport fra konsulentselskapet Rise samt en veileder signert DSB og Samfunnsbedriftene.