EUs kommisjonsforordning 2020/1182 som endrer CLP-forordningen (1272/2008) trer i kraft fra i dag (1. mars 2022). Nå endres fareklassifiseringene for biocidene DCOIT, OIT og ZnPt (15. ATP (tekniske tilpasning) til CLP). Kommisjonsforordningen var på norsk høring 8. september 2020, se høringsnotat: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/september-2020/forslag-til-endringer-av-clp-forskriften/.

Endringen får konsekvenser for mange NFFA-medlemmer, særlig ved at mer vannbasert maling som tidligere ikke var faremerket, nå vil bli merket som farlig. Dette vil få konsekvenser også for løsemiddelbasert maling m.m. med flammepunkt over 60 grader, som tidligere ikke var klassifisert som miljøskadelig og ikke farlig gods. Disse vil nå bli ansett som miljøskadelig og være transportklassifisert under UN 3082 klasse 9.

Endringene innebærer en økning av mengden farlig avfall knyttet til disse typene malingsprodukter og derved mengden maling som nå vil kunne bli å klassifisere som farlig gods. For mindre kvanta er det forøvrig åpnet opp for unntak i kravet om UN-godkjent emballasje, jf. kap. 1.6.1.51 i ADR 2023. Multilateral avtale M343 vil gjelde frem til ADR 2023 trer i kraft vedr. overgangsordningen om UN-emballasje.