Den nye forskriften om pyrotekniske artikler vil gjelde fra 1. januar 2022, og pålegger også produsenter, importører eller distributører å hente fyrverkeri (F1, F2 og F3) som er levert inn på betjente kommunale mottak. Hentingen skal skje når avfallsmottaket har nådd 10 kg netto eksplosivinnhold. Uavhengig av mengden som er levert mottakene, skal de nevnte aktørene minimum èn gang i året sørge for å hente fyrverkeri på de kommunale mottakene.

Bakgrunnen

Den nye forskriften fra DSB om pyrotekniske produkter samler bestemmelsene om slike artikler i èn forskrift. Denne omhandler alle forhold i produktets levetid fram til og med avfall, og hvordan pyrotekniske produkter skal håndteres som nettopp avfall. NFFA har i sin høringsuttalelse konsentrert seg som forhold som er viktig for våre medlemmer, og ikke import-, salgsleddet eller forbrukerne.

Kategoriene som er mest aktuelle ved avfallsmottak

De kategoriene forskriften refererer til og som kostnadsfritt skal kunne leveres på mottak, er disse:

Kategori F1: Fyrverkeri med en meget lav risiko og et minimalt støynivå beregnet brukt på et begrenset område, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger

Kategori F2: Fyrverkeri med en lav risiko og et lavt støynivå, beregnet brukt utendørs på et begrenset område

Kategori F3: Fyrverkeri med en middels risiko beregnet brukt utendørs på store åpne områder og med et støynivå som ikke er helseskadelig

Bruttovekt på mottak

I forskriftsutkastet fremgår at forbruker skal ha lov til å oppbevare maks. 5 kg pyrotekniske produkter («eksplosivinnhold») gjennom hele året. Dagens adgang til å ha inntil 10 kg i romjulen, foreslås fjernet. NFFA påpeker i høringen at de fleste mottak nok forholder seg til bruttovekt på fyrverkeriet – ikke «eksplosivinnhold». NFFA uttrykker også at våre medlemmer kan få inn pyrotekniske artikler fra utdanningsinstitusjoner, og at myndighetene må kreve at disse har kunnskap om hvordan de bl.a. skal håndtere avfall i sammenhengen.

Den nye forskriften gir kommunale mottak for farlig avfall anledning til å oppbevare pyrotekniske artikler i mengder til og med 10 kg netto eksplosivinnhold. NFFA uttrykker usikkerhet om dette er tilstrekkelig for alle mottak. Samtidig mener vi at måling av dette etter oppbevaring i vann (krav i forskrift), også er uhensiktsmessig / ikke mulig. «Det må også påpekes usikkerhet i forhold til de mengder som reelt vil komme inn på kommunale mottak etter forskriftsendringen. "Det må derfor opplyses hvem man søker dersom behov viser seg å være høyere enn 10 kg», skriver NFFA.

Innlevering vil kunne skje hele året

Den nye forskriften pålegger også salgsleddet kostnadsfritt for forbruker å ta imot fyrverkeri (F1, F2 og F3) uavhengig om vedkommende har solgt fyrverkeriet eller ikke. NFFA påpeker at levering fra forbruker til avfallsmottak kan skje gjennom hele året. «En utfordring er at enkelte salgssteder ikke er tilgjengelige etter 31.12. Utsalgsstedet bør være forpliktet til å informere forbruker om hvor levering skal skje etter at utsalgsstedet ikke lenger er tilgjengelig. Dette for å hindre eksplosivt avfall på avveie», skriver NFFA i sin høringsuttalelse, og ber om at kontaktinformasjonen forbrukeren skal forholde seg til må være tilgjengelig også etter at utsalgsstedet har avsluttet salg av produktene - f.eks. på selve salgsvaren, kvitteringen eller på nettsted samt ved oppslag på utsalgsstedet også etter at dette er borte. 

Kunnskapsbehov og harmonisering av forskrifter

NFFAs arbeidsgruppe er i utgangspunktet positiv til mottaksplikt, men påpeker behov for kompetanseoppdatering på mottakene. Vi ber myndighetene sammen med bransjen å definere hvilke områder hvor kunnskap absolutt er kritisk. Fram til nå er produktene ukontrollert kommet inn på mottakene i strid med bestemmelsene, avviksmeldt og deretter hurtigst mulig avhendet.

Vedr. harmonisering av tilstøtende forskrifter, skriver NFFA i sin høringsuttalelse: «Det må vurderes endringer i Avfallsforskriften. Her reguleres lagring av farlig avfall i seks måneder, mens det i ny forskrift om pyrotekniske artikler åpnes for henting èn gang pr. år. Her må det skje harmonisering. Vi opplever også behov for at myndighetene avklarer ADR-klassifisering og avfallsklassifisering av fuktet pyroteknisk avfall på kommunale mottak. I tillegg kommer praktiske avklaringer vedr. den fraksjonen som salgsleddet skal hente på mottaket, bl.a. ytre emballasje og vann fra "behandlingen". Vi ønsker også presisert deklarasjonsplikt, eksempelvis som farlig avfall / eksplosivt avfall ved mottak samt etter "behandling" og deretter forberedelse for transport. Det ønskes spesifisert og avklart hvem som er tilsynsmyndighet i de ulike sammenhengene», skriver NFFA i sin høringsuttalelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Foto: Merio fra Pixabay.