I overkant av 20 personer befolket årsmøtesalen på Scandic Asker. Siden enkelte medlemsvirksomheter stilte med mer enn èn person, ble det talt opp til 17 stemmeberettigete delegater. Gitt NFFAs nå 144 medlemsvirksomheter er følgelig ikke foreningens årsmøte den store møteplassen for NFFA.

Årsmøtebeslutninger ble uansett fattet, og legges til grunn for NFFAs utvikling. Her er kort oppsummering fra årsmøtet, som ble ledet av ordstyrer Jarle Haugedal:

  • En fyldig årsberetning fra styre og administrasjon ble gjennomgått og vedtatt. Beretningen vitner om høyt aktivitetsnivå med oppmerksomhet rettet mot at NFFA skal ha nytteverdi for foreningens medlemmer. Les  årsberetningen her, og se hva NFFA gjør for medlemmene!
  • Regnskap og balanse viste et driftsår med overskudd høyere enn budsjettert og at NFFA har en finansiell situasjon som gjør foreningen solid, også dersom uforutsette hendelser skulle inntreffe (ref. pandemiårene). 
  • Budsjett for 2023 er gjort opp med et mindre underskudd forårsaket bl.a. av de satsninger som gjøres i form av ansettelse av generalsekretær samt flytting til nye, funksjonelle lokaler i Asker (Strøket 9).
  • Budsjettskissen for 2024 viser igjen overskudd og satsninger innenfor de strategiområder som er viktige for NFFAs medlemmer, bl.a. kompetansebygging og myndighetspåvirkning. Budsjettet forutsetter en økning på 10 prosent i medlemskontingenten. Økningen ble enstemmig vedtatt, blant annet med  bakgrunn i den styrking som nå skjer i organisasjonen, men også i erkjennelse av at kontingenten over flere år har ligget på et markert lavt nivå i forhold til NFFAs betydning og rolle for medlemmene og norsk farlig avfallsbransje som sådan.  
  • Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling til nytt styre i NFFA, med ett unntak som ble vedtatt med stort flertall. Forslag fra salen innebar nemlig at Pål Bjørsvik (Returkraft) rykket opp fra varaplass til å være fast styremedlem. Dette medførte at Per Hallerud (RagnSells), som var foreslått som ny styremedlem, ble valgt som varamedlem sammen med Michael A. Gerhardsen (NOAH). Michael representerer også et nytt navn i styresammenheng. NFFAs styre består følgelig av: Bjørn Roger Broen (styreleder / Norsk Spesialolje), Dordi Snefjella (nestleder / Østbø), Jarle Haugedal (Heidelberg Materials Miljø, tidligere Renor), Renate Heder (Norsk Gjenvinning), Christian Hermansen (Franzefoss Gjenvinning), Erik Brohjem (Wergeland Halsvik), Rune Trondsen (NORVA24), Karen Aanestad (SAR), Torbjørn Steensrud (Stena Recycling), Pål Bjørsvik (Returkraft). Vara: Per Hallerud (RagnSells) og Michael A. Gerhardsen (NOAH Solutions).

Umiddelbart etter årsmøtet ble det gjennomført medlemsmøte hvor senioradvokat Camilla Grande fra NFFAs samarbeidspartner Advokatfirmaet Berngaard orienterte om tilsynsaksjoner i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Camilla har erfaring også fra Miljødirektoratet,  og viste stor kunnskap om temaet. Mange kommentarer og spørsmål ble rettet til henne fra salen. Du kan se Camilla Grandes presentasjon her. 

På årsmøtet presenterte forøvrig NFFAs nye generalsekretær seg. Randi Pedersen (53) er den første ansatte i NFFAs sekretariat og overtar en bransjeforening med eksperstatus innen farlig avfall, med mange og viktige aktiviteter. Hun erstatter Roar Hansen som har valgt å pensjonere seg, men allikevel fortsetter i en redusert rolle i NFFA. Randi Pedersen er jurist og økonom samt har mastergrad i ledelse fra BI. Hun har bakgrunn som advokat i NHO, regionssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) samt fra ulike stillinger innen offentlige etater. Pedersen tiltrådte som NFFAs nye generalsekretær 1. mai.