På samledeklarasjonsskjema kommer nemlig opplysninger om avfallsprodusent frem når første godkjente mottak samdeklarerer for deretter å sende til sluttbehandler. I direktoratets veileder presiseres imidlertid at informasjon om avfallsprodusenten ikke skal fremkomme. Flere medlemmer har meldt til NFFA at utdypende detaljert informasjon om aktørene ikke er ønsket i skjemaet.

Det er oppdaget avvik både iht. veilederens pkt. 6.2 og 6.3. Det er i 6.2. nettopp angitt at det skal være begrenset innsyn i hvem som er produsent for alle som har tilgang til en samledeklarasjon, det vil si ikke informasjon om opprinnelig produsent og ikke merknadsfeltet. I 6.3. som omhandler å samdeklarere samledeklarasjoner refereres det for øvrig til at det i systemet Avfallsdeklarering.no kun kommer opp samledeklarasjonsnummeret og ikke de underliggende nr. (enkeltdeklarasjonene), slik det er beskrevet i dette punktet i veilederen.

NFFA orienterer nå Miljødirektoratet om avvik mellom hva som sies i deres veileder kontra det som nå er praksis på Avfallsdeklarering.no. Dersom noen av NFFAs medlemmer har andre synspunkter eller tilleggsinformasjon, hører vi gjerne fra dere på post@nffa.no eller 970 05 580.

Relevant utdrag fra veilederen: (https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/avfall/avfallsdeklarering/samdeklarering-veiledning.pdf) lyder slik:

«Mottaker får inn samledeklarasjonen i sin oversikt over innkommende deklarasjoner. Samledeklarasjoner vil ha egen nummerserie og egen farge. De underliggende deklarasjonene vil framgå av en liste/tabell når man klikker på samledeklarasjonen. I tillegg til deklarasjonsnummer vil tabellen også inneholde annen informasjon, som f.eks. avfallsstoffnummer med beskrivelse, EAL kode med beskrivelse og mengde, men ikke informasjon om produsenten. Mottaker skal ikke kunne åpne de enkelte deklarasjonene ved å klikke på dem.»