NFFA ga høsten 2021 Mepex Consult i oppdrag å vurdere utviklingen i mengder farlig avfall historisk og fremover mot 2030. Bakgrunnen for rapporten er bl.a. en uttrykt  bekymring om det vil være tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall i årene fremover. I rapporten som nå er publisert, er det gjort en framskrivning av avfallsmengder fram til 2030 for ulike avfallstyper. Når framskrivningene legges til grunn, vil det bli en økning i totale mengder farlig avfall fra dagens ca. 1750 tusen tonn til nesten 2200 tonn i 2030.  

Basert på funn i rapporten anbefales enkelte forbedringstiltak for å sikre mer pålitelig statistikk. Bransje og myndigheter legger store ressurser i registrering og rapportering. Derfor stilles det spørsmål om denne ressursbruken står i forhold til den nytteverdi de ulike aktørene får tilbake i form av presis og relevant kunnskap.

I rapporten er det også gjort en kartlegging av mengde farlig avfall behandlet ved avfallsforbrenningsanlegg sett opp mot mengder i tillatelsene til de samme anleggene. Kartleggingen viser at det er potensiale for å øke mottak av farlig avfall ved norske forbrenningsanlegg med i underkant av 100 000 tonn årlig.  

Les rapporten her!