Fra de to bransjeforeningenes side ble det referert til to hovedutfordringer: Begrenset nasjonal behandlingskapasitet og økende avfallsmengder samt barrierer i regelverket både nasjonalt og internasjonalt. Sistnevnte gjelder spesielt endringer i EUs grensekryssforordning som medfører innstramming i muligheten til å importere og eksportere avfall til sluttbehandling.

Fra offshorenæringen ble stopp i boreoperasjoner, forsinket produksjonsstart og økende karbonuttrykk nevnt som konsekvenser av situasjonen. Nedstrømløsningene – d.v.s. NFFAs medlemmer er preget av permanent lavere behandlingskapasitet etter uønskede hendelser, ikke tilfredsstillende lønnsomhet og betydelige barrierer for å kunne øke kapasiteten i Norge. Konkret ble det fra NFFA og deltakende medlemmer referert til:

 • Presset marked over flere år og med lav lønnsomhet som konsekvens
 • Nye og strengere utslippskrav som utløser investeringsbehov som ikke er økonomisk bærekraftige og hindrer satsning i kapasitetsøkninger
 • Det har tatt lengre tid enn ønskelig å utvikle gode renseløsninger som tilfredsstiller utslippskrav
 • Det er gitt ulike utslippskrav til behandlingsanlegg for farlig avfall (her ble eksempelvis nevnt krav om 60 mg/l TSS versus 5 mg /l av samme
 • Det stilles krav til analyser på nivåer som er under faktiske deteksjonsgrenser på laboratoriene

I møtet med Miljødirektoratet refererte Offshore Norge og NFFA flere konkrete avbøtende tiltak som bransjene har gjennomført. De to organisasjonene var også konkrete hva gjelder hvilke tiltak myndighetene kan gjennomføre for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene av behandlingssituasjonen for avfall fra offshore samt også bidra til avfallsminimering. Følgende innspill ble begrunnet og beskrevet under møtet (her referert uprioritert):

 • Prioritere tiltak som fremmer avfallsminimering og behandling av utslipp til sjø
 • Tilrettelegge regelverk / virksomhetstillatelser for injeksjon av boreavfall på tvers av lisenser
 • Effektiv behandling av søknader som innebærer utvidelser av kapasitet ved norske anlegg for behandling av farlig avfall
 • Miljødirektoratets bidrag til at Statsforvalteren mer effektivt behandler søknader fra mottak og mellomlagringsanlegg
 • Like rammevilkår på utslippstillatelsene hva gjelder utslippsgrenser i forhold til BAT / AEL m.v.
 • Smidig regelverk knyttet til væskebehandling på land
 • Prioritere saksbehandling av søknader om eksport av farlig avfall (der alle andre tiltak er utprøvd)
 • Smidigere regelverk for gjenbruk

Møtet med Miljødirektoratet ble for øvrig holdt i forkant av at Miljødirektoratet skal offentliggjøre en rapport om avfallsstrømmer fra offshoresektoren. Denne rapporten er ventet i nær framtid.

NFFAs generalsekretær, Randi Pedersen, uttrykker forsiktig optimisme etter NFFA og Offshore Norges møte med Miljødirektoratet:  

- Sviktende nasjonal behandlingskapasitet for offshoreavfall vil få samfunnskonsekvenser.  Også forsvarlig håndtering av andre farlig avfallsfraksjoner vil selvsagt bli påvirket av begrenset behandlingskapasitet. Ved å påpeke den kritiske situasjonen, har vi forhåpentligvis vist hvordan også myndighetene kan spille en aktiv rolle for å hindre at situasjonen blir uhåndterbar.

FOTO: Bo B. Randulff og Even Kleppa Copyright: Equinor