Det er Fagskolen Vestfold og Telemark samt Norsk forening for farlig avfall (NFFA) som står bak utdanningstilbudet. Nær 70 studenter har allerede meldt sin interesse for studieløpet, som er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng. Undervisningen er dialogbasert og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet. Bilde til høyre/over: Marit Lindstad, prosjektleder NFFA og Fredrik Hafredal, utviklingsleder Fagskolen Vestfold og Telemark har vært sentrale i utviklingen av studiet.  

Innfrir myndighetskrav til høyere yrkesfaglig utdanning

NOKUT-akkrediteringen er gitt basert på at en rekke myndighetskrav relatert høyere yrkesfaglig utdanning er oppfylt. Dette gjelder bl.a. utdanningens faginnhold og struktur. NOKUT vektlegger Fagskolen Vestfold og Telemark sitt samarbeid med NFFA. Samarbeidet gjelder både utformingen av studietilbudet, utarbeidelse av læremateriell og undervisningsressurser. Fagskolen Vestfold og Telemark vil samarbeide med NFFA om evaluering og videreutvikling av utdanningen samt etablering av et fagråd bestående både av pedagogisk og bransjefaglig kompetanse.

Fagskolen og NFFA engasjerer nå en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk / transport samt Håndtering av farlig avfall. Læremateriellet vil bestå av eksisterende faglitteratur, kompendier m.v. samt også materiell som nyutvikles eller tilpasses utdanningen. 

Utdannelse som bør gi autoritet og anseelse

Fagskolen Vestfold og Telemark samt NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling. Bransjen omfatter i dag nær 10 000 ansatte, men det nye utdanningstilbudet er også rettet mot ansatte i prosess- og annen industri. Dette er virksomheter som fanger opp stadig større mengder farlig avfall fra sin produksjon og derved reduserer miljøbelastningen. Avfallet overlates til bærekraftig håndtering hos profesjonelle avfalls- og gjenvinningsbedrifter som nå får styrket sitt utdanningstilbud.

Dette er de emneansvarlige

Studiet er sammensatt av seks emner, med prosjektleder og emneansvarlige i tett samarbeid. De emneansvarlige er (bildet under / øverst fra venstre): Matthias Sohl, Marit Lindstad (prosjektleder), Tor Fredrik Holth, Ronny Sørensen, Einar Bratteng, Gunnar Grini og Øystein Solevåg.

Dette er prosjektgruppen og styringsgruppen

Utviklingsprosjektet "Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter" er ledet av en prosjektgruppe bestående av Marit Lindstad (prosjektleder fra NFFA), Fredrik Hafredal og Kathryn Lee Hansen fra Fagskolen Vestfold og Telemark.

I styringsgruppen for prosjektet (bildet under) sitter Fredrik Hafredal sammen med Bjørn Roger Broen og Roar Hansen fra NFFA.