Som kjent, er det NFFA i samarbeid med Fagskolen Vestfold og Telemark som har startet arbeidet med å etablere utdanningen. Arbeidet støttes økonomisk av Kompetanse Norge, og vil bli søkt NOKUT-godkjent på nyåret. NOKUT er Kunnskapsdepartementets nasjonale organ for kvalitet i utdanningen.

Uforpliktende kan du melde din interesse for utdanningen til post@nffa.no. NFFA og Fagskolen registrerer din interesse og varsler deg i god tid før påmeldingsfristen høsten 2021.

Utdanning som gir karriereløft

Med denne utdanningen blir Norge det første landet i Europa som etablerer denne type offentlig godkjent høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter. I den sirkulære økonomien vil farlig avfall og miljøgifter måtte ha en sentral plass. Trygg og profesjonell håndtering av denne store og kompliserte avfallsfraksjonen blir avgjørende for det sirkulære samfunnet vi går inn i. Fagfolk med utdanningsløpet som nå blir tilgjengelig, vil utvilsomt være attraktive medarbeidere i flere funksjoner både hos de som genererer avfall og i håndterings- og behandlingskjeden i årene framover. Studiet kan gjennomføres samtidig med jobb, og vil etter planen omfatte inntil 30 studiepoeng.

Emneansvarlige med på å trygge kvalitet

Sentralt i arbeidet som nå utføres, er de emneansvarlige. Deres hovedoppgave er å bistå med å utforme læringsutbyttebeskrivelser for de respektive emnene studiet vil omfatte. Læringsutbytte-beskrivelsene blir en viktig del av studieplanen for studentene.

De emneansvarlige vil framover kommunisere tett med prosjektgruppen og prosjektleder Marit Lindstad i NFFA samt de pedagogisk ansvarlige i Fagskolen Vestfold og Telemark. Foruten Marit, sitter også avdelingsleder Kathryn Lee Hansen og lektor/faglærer/siv. øk. Fredrik Hafredal i prosjektgruppen. Styringsgruppen ledes av gen. sekr. Roar Hansen i NFFA, og her sitter fra Fagskolen også Christian Thysted (rektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark), Fredrik Hafredal og Bjørn Roger Broen (styreleder i NFFA).

Disse er emneansvarlige

  • Gunnar Grini. Bransjesjef i Norsk Industri. Siv.ing. Emneområde: Det grønne skiftet, miljø, bærekraft og sirkulær økonomi
  • Tor Fredrik Holth. Doktorgrad i økotoksikologi, Europeisk Registrert Toksikolog (Eurotox). Emneområde: Kjemi, toksikologi og materiallære
  • Fredrik Gaustad. Cand. agric. med bred erfaring innen avfallsbransjen som leder og rådgiver. Emneområde: Teknologi og digitale verktøy
  • Einar Bratteng. Jurist med spesialkompetanse innen avfallsrett. Erfaring som advokat og tidligere ansatt i Miljødepartementet. Forfatter av fagboken «Avfallsrett» (Universitetsforlaget). Emneområde: Miljø- og avfallsrett
  • Øystein Solevåg. Daglig leder Ålesundregionens interkommunale miljøselskap. Miljørettet høyere utdanning og erfaring. Emneområde: Håndtering av farlig avfall
  • Ronny Sørensen. Bachelor i radiografi og Mastergrad i folkehelsevitenskap. Årsstudium i beredskapsledelse. Utdannet sikkerhetsrådgiver. Internasjonal erfaring med håndtering av farlig avfall. Emneområde: HMS og logistikk

Prosjektleder er Marit Lindstad med mangeårig erfaring fra NFFA, avfallsbransjen og næringsmiddelindustrien. Hun har en bachelor i økonomi og administrasjon samt videreutdanning på Masternivå innenfor områdene prosjekt- og kvalitetsledelse samt styrekompetanse.

De emneansvarlige velger selv øvrige ressurspersoner de ønsker å ha med seg i sitt arbeid.