De som deltar i referansegruppen må ha relevant, dokumentert kompetanse og erfaring innen håndtering, deklarering (klassifisering) og forberedelse til transport av farlig avfall og radioaktivt avfall (ett eller flere av områdene).

Kontakten vil bli uformell og foregå pr. mail, telefon og noen få Teams-møter i perioden desember 2020 - mai 2021. Arbeidet vil bestå i gjennomgang av materiell under arbeid, diskusjon om endringsforslag m.v.  

Det er helt uforpliktende å sitte i gruppen. Ansvaret for sluttproduktet er fullt og helt NFFA sitt. Navnene på deltagerne fra våre medlemmer vil fremkomme i neste utsendelse, dersom annet ikke er avtalt. Det er ikke forbundet med mye arbeid å sitte som representant i gruppen, men man må ha tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet i perioden. Deltakerantallet i referansegruppen er begrenset, og NFFA forbeholder seg retten til å velge deltakere ut fra kriterier som dette prosjektet setter.

NFFA-veilederen 2021-2023 er planlagt lansert august 2021.   

Styret og sekretariatet i NFFA har store ambisjoner knyttet til den nye utgaven av veilederen både i papir- og digital versjon. Veilederen har stor betydning for bransjen og myndighetene - og derved håndteringen av farlig avfall og radioaktivt avfall i Norge.